İbn Haldun Üniversitesi

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Neden İbn Haldun'da Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk?

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, klasiğin yanı sıra yenilikçi metotları ve teknolojinin sağladığı imkânları da kullanarak, kendine özgü yöntemler geliştiren bir fakültedir.

Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans Programı ise küresel rekabetin ön plana çıktığı çağımız dünyasında, yeni hukuksal sorunlar karşısında yeni çözümler üretebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Programımız; ezber yerine muhakeme gücünü esas alan, araştırma bilincine sahip, özlü ifade sanatına hâkim, tartışmaya açık, fikri bağımsızlığı önceleyen hedef kitlesine hitap etmektedir. Disiplinler arası ve mukayeseli çalışmalara önem vermekte olan programımız, kendine özgü bir eğitim anlayışı geliştirmektedir.

Uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak faaliyet gösteren İbn Haldun Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu, 7/24 açık olan zengin kütüphanesi, geniş burs imkânları ve uluslararası bağlantıları sayesinde araştırmacı hukukçulara seçkin imkânlar sunmaktadır.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Ömer ÇINAR

Programın Amaçları:

Türkiye’de toplumsal, kültürel, ekonomik, teknolojik alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler, küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunlar nedeniyle uzman hukukçulara duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha fazladır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek adına bir sosyal bilimler araştırma üniversitesi olarak yola çıkan İbn Haldun Üniversitesi, uluslararası özel hukuk ve kamu hukuku alanında uzman, hukuki yöntemleri derinlemesine bilen, sorunları doğru tanımlayabilen ve  sorunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısına sahip, bu birikimle hukuki metinleri yorumlayan, dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan, özgün görüşler ortaya koyabilecek bilim adamı ve uygulamacılar yetiştirmeyi kendisine vazife edinmiştir.

Program, hem temel hukuk alanında teorik dersler, hem de özel uzmanlaşmış alanlardaki pratik dersler içermektedir. Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Yüksek Lisans Programından mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Medeni Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • İnsan Hakları Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • Anayasa Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Havacılık Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Enerji Hukuku
Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Öğretim Kadrosu

Öğretim Kadrosu için bölüm sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 500 Seminer 1 0 0 6
HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 9 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 21 122
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 500 Seminer 1 0 0 6
HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 503 Avrupa İnsan Hakları Hukuku I 3 0 3 8
HUK 504 Avrupa İnsan Hakları Hukuku II 3 0 3 8
HUK 505 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması I 3 0 3 8
HUK 506 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması II 3 0 3 8
HUK 507 Uluslararası Örgütler I 3 0 3 8
HUK 508 Uluslararası Örgütler II 3 0 3 8
HUK 509 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku I 3 0 3 8
HUK 510 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku II 3 0 3 8
HUK 511 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour OrganizationILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku I 3 0 3 8
HUK 512 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour OrganizationILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku II 3 0 3 8
HUK 513 Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku I 3 0 3 8
HUK 514 Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku II 3 0 3 8
HUK 515 Uluslararası Ticaret Hukuku I 3 0 3 8
HUK 516 Uluslararası Ticaret Hukuku II 3 0 3 8
HUK 517 Avrupa Birliği Telif Hukuku I 3 0 3 8
HUK 518 Avrupa Birliği Telif Hukuku II 3 0 3 8
HUK 519 Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku I 3 0 3 8
HUK 520 Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku II 3 0 3 8
HUK 521 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 3 0 3 8
HUK 522 Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkı 3 0 3 8
HUK 523 Hava Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 3 8
HUK 524 Türk Milletlerarası Usul Hukuku 3 0 3 8
HUK 525 Uluslararası Yatırım Hukuku 3 0 3 8
HUK 526 ICC Tahkimi ve Uygulaması 3 0 3 8
HUK 527 Osmanlı İmparatorluğu’nda Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri 3 0 3 8
HUK 528 Mukayeseli Hukukta İdari Usul 3 0 3 8
HUK 529 İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması 3 0 3 8
HUK 530 Mukayeseli Hukukta Kamu Denetçiliği Kurumu 3 0 3 8
HUK 531 Teminat Hukuku I 3 0 3 8
HUK 532 Teminat Hukuku II 3 0 3 8
HUK 533 Kamu Özel Ortaklığı (PPP Sözleşmeleri) 3 0 3 8
HUK 534 Elektronik Haberleşme Hukuku 3 0 3 8
HUK 535 İsimsiz Sözleşmeler 3 0 3 8
HUK 536 Mal Rejimleri Hukuku 3 0 3 8
HUK 537 Rekabet Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 8
HUK 538 Anonim Şirketler Hukuku 3 0 3 8
NOTLAR:
1) Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplam 21 kredi ve en az 56 AKTS’lik yedi dersi ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 8 adet dersi ve tez çalışmasını, toplamda en az 122 AKTS’lik program yükünü başarı ile tamamlaması gerekir.

2) Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri üniversitenin diğer doktora programlarından  akademik danışmanının onayıyla en fazla iki ders alabilirler.

Ders İçerikleri

HUK 500 Seminer

Seminer dersi, öğrencinin lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yöntemlerine uyarak yapacağı araştırmaların neticelerini, sunum hazırlama yöntemlerini kullanarak hazırlaması ve grup önünde sunum yapma becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Bu ders sırasıyla; araştırma sorusunun geliştirilmesi, araştırma sorusu ya da durumunun tanımlanması, araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçlerini içerir. Öğrenciler iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavrarlar. Temel araştırma kavramlarının üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konular ele alınır.

Seçmeli Dersler

HUK 503 Avrupa İnsan Hakları Hukuku I

İnsan haklarının tarihsel gelişiminin ele alınmasıyla başlanacak dersin içeriğinde ayrıca kültürel rölativizm ve insan haklarıyla ilgili olarak çağdaş tartışmalara değinilecektir. İnsan haklarının evrensel ve yerel korunma sistemlerine değinilecek dersin ana çatısını Avrupa’daki İnsan Hakları Hukuku oluşturacaktır. Bu kapsamda özellikle Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve AİHM’nin içtihatları yol gösterici olacaktır.

HUK 504 Avrupa İnsan Hakları Hukuku II

İnsan haklarının tarihsel gelişiminin ele alınmasıyla başlanacak dersin içeriğinde ayrıca kültürel rölativizm ve insan haklarıyla ilgili olarak çağdaş tartışmalara değinilecektir. İnsan haklarının evrensel ve yerel korunma sistemlerine değinilecek dersin ana çatısını Avrupa’daki İnsan Hakları Hukuku oluşturacaktır. Bu kapsamda özellikle Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve AİHM’nin içtihatları yol gösterici olacaktır.

HUK 505 Avrupa birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku I

Avrupa Birliği Konseyi, tüketicilerin korunması amacıyla birçok yönerge (direktif) kabul etmiştir. Bu yönergelerin tamamı AB’ye üye ülkelerce iç hukuklarına aktarıldığı gibi, üyelik görüşmeleri devam eden ülkemizde de tüketici hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin AB’ye uyumlaştırılması amacıyla birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş ve Kanunun uygulanması için çeşitli yönetmelikler de çıkarılmıştır.  Bu derste AB tarafından tüketicinin korunması amacıyla kabul edilen yasal düzenlemeler, Türk hukuku ile mukayeseli olarak incelenecektir.

HUK 506 Avrupa birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku II

Avrupa Birliği Konseyi, tüketicilerin korunması amacıyla birçok yönerge (direktif) kabul etmiştir. Bu yönergelerin tamamı AB’ye üye ülkelerce iç hukuklarına aktarıldığı gibi, üyelik görüşmeleri devam eden ülkemizde de tüketici hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin AB’ye uyumlaştırılması amacıyla birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş ve Kanunun uygulanması için çeşitli yönetmelikler de çıkarılmıştır.  Bu derste AB tarafından tüketicinin korunması amacıyla kabul edilen yasal düzenlemeler, Türk hukuku ile mukayeseli olarak incelenecektir.

HUK 507 Uluslararası Örgütler I

Dersin amacı, uluslararası örgütlerin yapıları kavratılarak, uluslararası sistemdeki yeri, işlevleri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır. Bu derste, uluslararası örgütlerin ortaya çıkışları ve günümüzdeki uluslararası ilişkilerde ve halihazırdaki küreselleşmedeki rolleri incelenecektir. Daha sonra önemli IGO ve NGO’lar ve küresel ve bölgesel uluslararası örgütler başta, BM, NATO, DB/İMF (ikizler), Mercosur, APEC ve AB olmak üzere daha ayrıntılı ele alınacaktır.

HUK 508 Uluslararası Örgütler II

Dersin amacı, uluslararası örgütlerin yapıları kavranılarak, uluslararası sistemdeki yeri, işlevleri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır. Bu derste, uluslararası örgütlerin ortaya çıkışları ve günümüzdeki uluslararası ilişkilerde ve halihazırdaki küreselleşmedeki rolleri incelenecektir. Daha sonra önemli IGO ve NGO’lar ve küresel ve bölgesel uluslararası örgütler başta, BM, NATO, DB/İMF (ikizler), Mercosur, APEC ve AB olmak üzere daha ayrıntılı ele alınacaktır.

HUK 509 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku I

Bu ders kapsamında Uluslararası ceza hukuku kavramı, yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin Milletlerarası Ceza Hukuku, sınır aşan suçlarda uluslararası adli yardımlaşma, uluslararası suçlulukla mücadele, ad-hoc ceza mahkemeleri, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulması süreci ve Uluslararası Ceza Divanı, uluslararası suçların tasnifi, bu suçların kovuşturulması konuları incelenecektir.

HUK 510 Roma Statüsü Kapsamında Uluslararası Ceza Hukuku II

Bu ders kapsamında Uluslararası ceza hukuku kavramı, yabancılık unsuru taşıyan suçlara ilişkin Milletlerarası Ceza Hukuku, sınır aşan suçlarda uluslararası adli yardımlaşma, uluslararası suçlulukla mücadele, ad-hoc ceza mahkemeleri, uluslararası ceza mahkemelerinin kurulması süreci ve Uluslararası Ceza Divanı, uluslararası suçların tasnifi, bu suçların kovuşturulması konuları incelenecektir.

HUK 511 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku I

Bu derste, Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yapısı, stratejik hedefleri ve getirdiği uluslararası çalışma standartları incelenecektir. Özellikle ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemeler üzerinde durularak, ILO Sözleşme ve Tavsiyeleri vasıtasıyla mukayeseli bir çalışma yöntemi çerçevesinde uluslararası iş hukukunun temel kurum ve kurallarına ilişkin bir bakış açısı geliştirilmesi ve bu kavram ve kurumların Türk İş Hukuku’ndaki karşılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

HUK 512 Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) Düzenlemeleri Çerçevesinde Uluslararası Çalışma Hukuku II

Bu derste  Özellikle ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemeler üzerinde durularak, ILO Sözleşme ve Tavsiyeleri vasıtasıyla mukayeseli bir çalışma yöntemi çerçevesinde uluslararası iş hukukunun temel kurum ve kurallarına ilişkin bir bakış açısı geliştirilmesi ve bu kavram ve kurumların Türk İş Hukuku’ndaki karşılıklarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

HUK 513 Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku I

 

HUK 514 Avrupa Birliği Mevzuatı Çerçevesinde Tüketici Hukuku II

 

HUK 515 Uluslararası Ticaret Hukuku I

 

HUK 516 Uluslararası Ticaret Hukuku II

 

HUK 517 Avrupa Birliği Telif Hukuku I

Avrupa Birliği Hukuku kapsamında fikri haklara sağlanan koruma, topluluk müktesebatında (acquis communautaire) önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda fikri haklara dair çeşitli yönergeler ve regülasyonlar AB Hukukunda uygulanmaktadır. Her ne kadar ülkemiz AB üyesi olmasa da Gümrük Birliği ve AB üyelik süreci dikkate alındığında söz konusu düzenlemeler hukukumuza etki etmektedir. Bu çerçevede, “Bilgi Topluluğu Yönergesi” (“Information Society Directive”),  “Uygulama yönergesi” (“Enforcement Directive”) gibi düzenlemeler ve bu düzenlemeler hakkında topluluk mahkemesinin kararları, Türk fikri hakları ile mukayeseli olarak incelenmesi ders içeriğini oluşturmaktadır.”

HUK 518 Avrupa Birliği Telif Hukuku II

“Bilgi Topluluğu Yönergesi” (“Information Society Directive”),  “Uygulama yönergesi” (“Enforcement Directive”) gibi düzenlemeler ve bu düzenlemeler hakkında topluluk mahkemesinin kararları, Türk fikri hakları ile mukayeseli olarak incelenmesi ders içeriğini oluşturmaktadır.”

HUK 519 Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku I

 

HUK 520 Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku II

 

HUK 521 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

 

HUK 522 Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkı

 

HUK 523 Hava Hukukunun Temel İlkeleri

Ders kapsamında öncelikle hava hukukunun oluşumu, tarihsel gelişim süreci ve günümüzde geldiği nokta ele alınacaktır. Sonrasında hava hukukunun temel kaynakları ve bu kaynakların uluslararası ve ulusal nitelikleri incelenecektir. Hava hukukunun uluslararası ve ulusal yönü göz önünde tutularak, hava hukukunun oluşumunu sağlayan uluslararası sözleşmeler ile ülkelerin sivil havacılık mevzuatları arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. Böylelikle hem uluslararası hukuk bağlamında hava hukukuna ilişkin sözleşmelerin belirlediği temel esaslar incelenecek hem de mukayeseli hukuk bağlamında yabancı devletlerin sivil havacılık mevzuatları, hava hukukunun temel ilkeleri kapsamında karşılaştırılacaktır.

HUK 524 Türk Milletlerarası Usul Hukuku

 

HUK 525 Uluslararası Yatırım Hukuku
Bu dersin amacı, öğrencilere uluslararası yatırım hukukunun kaynaklarının ve gelişiminin öğretilmesidir. Bu derste incelenecek konular arasında Uluslararası Yatırım Hukukunun kaynakları, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankasının yatırımlar konusundaki çalışmaları, iki tarafları yatırım anlaşmalarının özellikleri ve önemi, çok taraflı bir yatırım anlaşmasına gerek olup olmadığı, yabancı yatırımın millileştirilmesi ve tazminat, MIGA ve ICSID bulunmaktadır.

HUK 526 ICC Tahkimi ve Uygulaması
ICC tahkimi şüphesiz en çok kullanılan uluslararası tahkim türüdür. Türk iş dünyası da ağırlıklı olarak bu tahkim türünü tercih etmektedir. Bu dersin amacı ICC tahkimi ve uygulamasını incelemektir.

HUK 527 Osmanlı İmparatorluğu’nda Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri

 

HUK 528 Mukayeseli Hukukta İdari Usul

 

HUK 529 İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması
Bu ders kapsamında genel olarak kişisel verilerin korunması ve işçinin kimlik, adres, etnik kökenin, fiziki özellikleri, sağlık, öğrenim, iş durumuna, bireysel veya aile içi yaşantısı, gibi özel verileri korunmasına ilişkin mevzuat ve uygulamalar incelenecektir.

HUK 530 Mukayeseli Hukukta Kamu Denetçiliği Kurumu

 

HUK 531 Teminat Hukuku I

 

HUK 532 Teminat Hukuku II

 

HUK 533 Kamu Özel Ortaklığı (PPP Sözleşmeleri)
Kamu idareleri ve özel sektör işbirliği ile yapılan projeleri uluslararası hukuk ve Türk hukuku hükümleri, doktrinde ileri sürülen görüşler ve mahkeme kararları ışığında değerlendirmektir.

HUK 534 Elektronik Haberleşme Hukuku
Bu derste elektronik haberleşme sektöründe temel ilkeler, lisanslama, yetkili mercilere başvuru, rekabet, kişisel veri işleme, sektördeki düzenleme ve denetim mekanizmaları, tüketici hakları, iletişim hizmetleri, iletişim kaynakları ve altyapısı, şebeke ve hizmet alanları, sektörde teknolojik gelişmeye ilişkin usul ve esaslar idare hukuku kapsamında ele alınacaktır.

HUK 535 İsimsiz Sözleşmeler

 

HUK 536 Mal Rejimleri Hukuku

 

HUK 537 Rekabet Hukukunun Güncel Sorunları
Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin işlemesi için zorunlu olan bir hukuk dalıdır. Bu derste rekabet hukuku kavramı, çerçevesi, amaçları, özellikleri ve yapısı, pazar tanımı ve analizleri, karteller, anlaşmalar, dünyada rekabet sistemlerindeki farklılıklar gibi konulara değinilecektir. Bu çerçevede, rekabet hukuku ve iktisadı alanlarına ilişkin olarak dünyada ve Türkiye’de güncel tartışma, gelişme ve pratik olayların analizleri ele alınacaktır. Böylece pratikte karşılaşılan güncel hukuki sorunlara çözüm önerisi getirmeleri sağlanacaktır.

HUK 538 Anonim Şirketler Hukuku

 

HUK 539 Hukuki Argümantasyonda Etik Teorilerin Katkısı

 

HUK 540 Çek Hukuku

 

HUK 541 Marka Hukuku

 

HUK 542 Türk İş Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Bağlamında Uzaktan Çalışma

İletişim

law@ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur