Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Neden İbn Haldun'da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler?

İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı disiplinin ilgilendiği konular itibarıyla günümüzde ihtiyaç duyduğumuz uzmanları ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedefler. Uluslararası sistemde meydana gelen çatışmalar, savaşlar, insani krizler ve daha özelde ise Türkiye’nin gerek içerideki güvenlik sorunları gerekse de çevre coğrafyamızda yaşanan savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar ve göç gibi problemleri nedeniyle iyi yetişmiş Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanlarına ihtiyacı vardır.

Bu gibi problemlere bu coğrafyada yaşayan insanların perspektifiyle çözüm önerileri sunmak isteyen kimseler için İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü yüksek lisans programı kritik bir rol oynamaktadır. Program “mukayeseli eğitim” felsefesi üzerine inşa edilmiştir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinini Batı-merkezli tek bir perspektiften veren kurumların aksine farklı medeniyet birikimlerinin Siyaset Bilimine yaptıkları katkıları, farklılıkları ve imkânları müfredatının bütününe nüfuz ettirmeyi hedef edinmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi’nin bir araştırma üniversitesi olması sebebiyle program, bölüm hocalarının öğrencilerle birebir ilgilenmesi ve öğrencilerin bölüm hocalarının araştırma projelerinde asistanlık yaparak bilimsel araştırma süreçlerini yakından tecrübe etmeleri gibi ciddi avantajlara sahiptir.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. Talha Köse

Programın Amaçları:

İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, ulusal ve uluslararası deneyime sahip zengin akademik kadrosuyla Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal ve pratik bilgi üretimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Siyaset teorisi ve Uluslararası İlişkiler teorisi alanlarındaki güncel tartışmalara, Türk siyasi hayatındaki köklü değişimlere, uluslararası sistemin dönüşümüne, Türkiye’nin dış politikasına, Ortadoğu ve komşu bölgeler başta olmak üzere bölgesel çalışmalara ilişkin akademik bilgi üretimine katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Spesifik olarak program Siyaset Biliminin temel kavram ve başlıklarından siyaset teorisinin güncel tartışmalarını, Uluslararası İlişkilerin temel kavram ve konularından küresel politikaları, Türk siyasetinin güncel tartışma konularından Türk dış politikası analizlerini, Ortadoğu başta olmak üzere komşu bölge incelemelerini, toplumsal hareketlerden çatışma çözümlerini kapsayan kuramsal ve pratik çalışmalara odaklanmaktadır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı pozitif, yorumlayıcı ve eleştirel araştırma metotlarına hâkim; yerli ve küresel bilgi kaynaklarını karşılaştırmalı ve eleştirel bir şekilde kullanabilen; ulusal, bölgesel ve küresel bilgi birikimine bilimsel ve ahlaki bir sorumlulukla katkı sunacak; kültürel ve tarihi derinlikli çalışmalar yapacak araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Kapsamı:

Program, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında geliştirilmiş teori ve yaklaşımlar ile günümüz dünyasının siyasi ve toplumsal sorunlarını bir araya getirmektedir. Bu çerçevede temel teorik derslerin yanı sıra ulusal, bölgesel ve küresel ampirik çalışmalara ve alan araştırmalarına yönelik derslerden oluşmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans diploması alarak programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Genel Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Siyaset Teorisi
 • Uluslararası İlişkiler Teorisi
 • Türk Siyasi ve Düşünce Hayatı
 • Dış Politika Analizi
 • Bölge Çalışmaları
 • Küresel Siyaset
 • Çatışma Çözümleri
 • İslam Siyaset Düşüncesi
 • Osmanlı Siyaset Düşüncesi
 • Karşılaştırmalı Siyaset

Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Yönetsel bilgi ve yeteneklerini artırmak ve geliştirmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarını;
 • Uluslararası kuruluşlar, tink-tank kuruluşları ve NGO’larda kariyer yapmak isteyen bireyleri;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.
Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı
1st Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS … Compulsory Course 3 0 3 8
POLS … Departmental Elective Course 3 0 3 8
POLS … Departmental Elective Course 3 0 3 8
POLS … Departmental Elective Course 3 0 3 8
Total 12 32
2nd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS 501 Methodology in Political Science 3 0 3 8
POLS … Program Elective Course 3 0 3 8
POLS … Program Elective Course 3 0 3 8
POLS … Program Elective Course 3 0 3 8
Total 12 32
3rd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS … Departmental Elective Course 3 0 3 8
POLS … Departmental Elective Course 3 0 3 8
POLS … Departmental Elective Course 3 0 3 8
POLS 595 Project 0 0 0 15
Total 9 39
Grand Total 33 103
COMPULSORY COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS 502 Theories of International Relations 3 0 3 8
POLS 503 Political Theory 3 0 3 8
DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
POLS 505 Turkish Politics 3 0 3 8
POLS 507 Turkey from 1980 to the Present 3 0 3 8
POLS 510 Philosophy of Social Science 3 0 3 8
POLS 511 Comparative Politics 3 0 3 8
POLS 512 Turkish Foreign Policy 3 0 3 8
POLS 513 Contemporary Issues in European Politics 3 0 3 8
POLS 514 International Security 3 0 3 8
POLS 515 Strategic Planning and Management 3 0 3 8
POLS 516 Theories of Strategy 3 0 3 8
POLS 518 Foreign Policy Analysis 3 0 3 8
POLS 521 Comparative Political Thought 3 0 3 8
POLS 522 Social and Political Thought of Ibn Khaldun 3 0 3 8
POLS 523 Comparative International System 3 0 3 8
POLS 524 Qualitative and Interpretive Methods 3 0 3 8
POLS 525 Islamic Political Thought 3 0 3 8
POLS 526 Islam and Politics 3 0 3 8
POLS 527 Comparative Politics of the Middle East 3 0 3 8
POLS 528 International Politics of the Middle East 3 0 3 8
POLS 529 Quantitative Research Methods 3 0 3 8
POLS 530 International Political Economy 3 0 3 8
POLS 531 Comperative Political Economy 3 0 3 8
POLS 532 Cities and Citizenship 3 0 3 8
POLS 535 Identity, Ethnicity, and Nationalism 3 0 3 8
POLS 546 Terrorism and Political Violence 3 0 3 8
POLS 550 American Foreign Policy 3 0 3 8
POLS 565 Energy and Geopolitics 3 0 3 8
POLS 570 Conflict Analysis and Resolution 3 0 3 8
POLS 571 Emerging Nations in World Politics 3 0 3 8
POLS 575 States, Nations, and Empires 3 0 3 8
POLS 579 Ottoman Political Thought 3 0 3 8
POLS 580 Independent Reading 3 0 3 8
NOTES:
1) To graduate from Political Science and International Relations Thesis Master Program, 33 credits in total and 11 courses having 118 ECTS which includes eight courses and one seminer course must be taken. Nine of these courses are compulsory and two of them are elective.
Ders İçerikleri

POLS 501 Siyaset Bilimi Araştırma Metodolojisi 

Siyaset Biliminde kullanılan bilimsel araştırma metotları ve mukayeseli üstünlüklerinin izahı. Bilimsellik ölçütleri ve bilim anlayışı tartışmaları. Bilimsel devrimlerin yapısı ve paradigmatik kırılmalar. Kavram, soyutlama, vaka analizi, söylem analizi, nedensellik gibi temel terimlerin teorik arka planları ve uygulamaları.

POLS 503 Siyaset Teorisi 

Bu dersin üç odağı bulunmaktadır. Öncelikle, akademik bir alan olarak siyasal teorinin bir taslağı sunulacaktır. İkinci olarak, modern siyasal teoriler ve tartışmalar ele alınacaktır. Bu bağlamda liberalizm-içi tartışmalara, liberalizm-toplulukçuluk tartışmasına ve eleştirel yaklaşımlara odaklanılacaktır. Ve son olarak günümüzün siyasi hayatını şekillendiren demokrasi, kimlik ve popülizm gibi belli başlı anahtar kavramlar tartışılacaktır.

POLS 505 Türkiye Siyasi Hayatı 

Bu ders Türkiye siyasetinde Tanzimat ve Meşrutiyet düşüncesi, Osmanlıcılık, Batıcılık, Kemalizm, milliyetçilik, sol, sağ, muhafazakârlık, İslamcılık, liberalizm, Kürt siyasi hareketi ve feminizm gibi düşünce geleneklerine odaklanacaktır. Bu bağlamda ayrıca demokratikleşme, din-siyaset, ekonomi-siyaset, medya-siyaset ve ordu-siyaset ilişkileri gibi meseleler üzerinde de durulacaktır.

POLS 507 Uluslararası İlişkiler Teorileri 

Karşılaştırmalı uluslararası ilişkiler için kuramlar. Realizm, neorealizm, birleşme ve karşılıklı bağımlılık kuramları, inşaacılık, postmodernist ve feminist yaklaşımlar. Paradigmatik değişiklikler ve temel tartışma konuları.

POLS 510 Sosyal Bilim Felsefesi 

Sosyal Bilimlerin oluşum süreci ve doğa bilimleri ile ilişkisi. Sosyal bilimlerin kullandığı nitel ve nicel araştırma metotlarının dayandığı felsefi zemin. Bilimsel disiplinlerde ontoloji, epistemoloji ve metodoloji kavramlarının yeri. Pozitivist ve post-pozitivist bilim yaklaşımları.

POLS 511 Karşılaştırmalı Siyaset 

Karşılaştırmalı siyaset kuramları, yapısalcılık, kurumsalcılık. Parti siyaseti ve seçim sistemleri. Rejim tipleri ve kategorizasyon tartışmaları. Merkezi yönetim, adem-i merkeziyetçilik ve federasyon tartışmaları. Devrimler ve siyasal şiddet.

POLS 512 Türkiye Dış Politikası 

Türk dış politikasını izah eden kuramsal yaklaşımların tartışılması ve Türk dış politikasına dair temel meseleler. Türk dış politikasının evrimi ve temel kırılma noktaları. Türkiye’nin Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Kafkaslar, Rusya ve Orta Asya siyasetleri. Türk dış politikasında politika yapım sürecinde yer alan aktörler ve mukayeseli etkileri.

POLS 513 Avrupa Siyasetinde Güncel Konular

Avrupa Birliği’nin kurulduğu dönemden bugüne değin geçirmiş olduğu büyük dönüşümler, bu dönüşümlerin sebepleri ortaya çıkardığı imkanlar ve yeni sorunlar ele alınacaktır. Birliğin genişleme vizyonu ve pratikleri ve bu vizyonun doğurduğu jeopolitik, ekonomik sonuçlar irdelenecek. Son dönemde tartışılan Brexit, yükselen sağ ve sol popülizm, göçmen karşıtı hareketler ve İslamofobi konularına vurguda bulunulacak. AB dış politikası, güvenlik siyaseti ve 2008 ekonomik krizi sonrası ortaya çıkan ekonomik zorlukların siyasi sonuçları ele alınacak. Türkiye’nin AB ile ilişkileri ve tam üyelik sürecinin AB nezdindeki karşılığı irdelenecek.

POLS 514 Uluslararası Güvenlik 

Uluslararası güvenliğin kavramsal yaklaşımlarının izahı, güncel konuları ve sorunsallarının tartışılması. Başat uluslararası aktörlerin güvenliğe yönelik yaklaşım, tutum ve politikalarının tahlili. Devlet ve devlet dışı aktörlerin uluslararası güvenliğe etkisi. Siyasal şiddet ve terörün güvenlik politikalarına etkisi. Nükleer silahlar, kimyasal ve biyolojik savaş gibi konvansiyonel olmayan güvenlik tehditlerinin değerlendirilmesi.

POLS 518 Dış Politika Analizi 

Devletlerin ve diğer uluslararası aktörlerin dış siyasetlerinin ana belirleyicileri, ölçütleri ve aktörlerini öğrenmek ve tahlil etmek. Uluslararası ilişkilerde analiz düzeyleri. Dış politika kararlarını izah eden temel kuramlar, oyun kuramı. Muhtelif teorik ve metodolojik araçlar ile farklı dış politika vakalarının analizi.

POLS 521 Karşılaştırmalı Siyaset Düşüncesi

Bu derste temel olarak Batı-dışından siyasi düşünürlerin Batı siyaset düşüncesinin temel kavram ve tartışmalarına yönelik meydan okumaları ele alınacaktır. Bu bağlamda oryantalizm, Avrupa-merkezcilik, modernite ve kültürel çoğulculuk gibi olgulara odaklanılacaktır. Ayrıca, modern öncesi dönem ve modernleşme sürecinde Batı-dışı düşünürlerin çalışmaları tartışılacaktır.

POLS 522 İbn Haldun’un Toplumsal ve Siyasi Düşüncesi 

Bu derste genel İslam siyaset düşüncesi bağlamında İbn Haldun’un sosyal ve siyasi düşüncesi tartışılacaktır. Modern Batı siyaset düşüncesiyle karşılaştırmalı olarak İbn Haldun’un tarih felsefesi ve sosyal-siyasi felsefesi ele alınacaktır. Bu bağlamda asabiyet, medeniyet ve umran gibi İbn Haldun’un temel kavram ve teorilerine odaklanılacaktır.

POLS 523 Karşılaştırmalı Uluslararası Sistemler 

Bu ders realizm, liberalizm, İngiliz Okulu ve konstrüktivizm gibi başlıca uluslararası ilişkiler teorileriyle tarihin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış uluslararası sistemlerin oluşumu, işleyişi, dönüşümleri ve çözülmesine bakmayı amaçlamaktadır. Buradan elde edilecek bilgilerle günümüzün küresel ve belli başlı bölgesel uluslararası sistemlerine dair kapsamlı bir kavrayışa ulaşmak amaçlanmaktadır.

POLS 525 İslam Siyaset Düşüncesi 

Bu derste klasik ve modern dönemi kapsayacak şekilde İslam siyaset düşüncesinin temel tartışmaları ele alınacaktır. Bu bağlamda, adalet, hilafet, devlet, egemenlik, hukuk, özgürlük, çoğulculuk ve demokrasi gibi kavramlara odaklanılacaktır.

POLS 527 Orta Doğu Karşılaştırmalı Siyaseti 

Orta Doğu’da ulus-devletlerin kuruluşu ve devlet inşası süreçlerinin mukayesesi. Parti sistemleri ve yönetim modellerinin karşılaştırılması. Petrol ihraç eden ülkelerin diğer bölge ülkelerinden farkları ve bu farkların siyasi etkileri. Bölge devletlerinin sivil-asker ilişkilerinin ve bu ilişkinin siyasete etkisi.

POLS 528 Orta Doğu Uluslararası Siyaseti  

Orta Doğu devletlerinin dış politikası ve dış politika tercihlerini etkileyen faktörler. Arap-İsrail savaşları, Körfez savaşları. Soğuk Savaş dönemi ideolojik kamplaşmalar. Bölge devletlerinin büyük güçlerle ilişkisi. Bölgesel uluslararası örgütler: Körfez İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği.

POLS 530 Uluslararası Siyasal İktisat 

Kalkınma politikaları, ithal ikamecilik ve ihracat endeksli büyüme. Keynesyen ve neo-liberal iktisat politikalarının uluslararası ilişkilere etkisi. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Bretton Woods Sistemi. Uluslararası yatırım fonları ve kontrolü ile ilgili kurumlar: IMF ve Dünya Bankası. Doğal kaynakların ihracı ve petrolün uluslararası siyasi etkisi.

POLS 535 Kimlik, Etnisite ve Milliyetçilik 

Etnik, dini, mezhepsel, kabilevi ve yöresel kimliklerin siyasi ve toplumsal neticeleri. Siyasetin şekillenmesi ve toplumsal yapının değişim ve dönüşümüne etkileri. Çok kültürlü ve kimlikli toplumlarda bir arada yaşama ve çatışma deneyimleri. Milli kimliklerin oluşum süreçlerine dair kuramsal yaklaşımlar. Türkiye ve çevresindeki coğrafyada milliyetçilik ve etnik çatışma deneyimleri.

POLS 546 Terörizm ve Siyasal Şiddet –

Terörizm, toplumsal ayaklanma, iç savaş ve ulus ötesi şiddet hareketleri. Bu hareketleri ideolojik alt yapıları ve kullandıkları sembolik repertuarlar, organizasyonel örgütlenmeleri, toplumsal destekleri bölgesel ve uluslararası bağlantıları. Siyasal şiddetin altta yatan nedenleri ve bunları önleme yöntemleri. Vaka çalışmaları ile karşılaştırmalı yaklaşımlar

POLS 565 Enerji ve Jeopolitik 

Enerji ve enerji kaynaklarının küresel ve bölgesel jeopolitik ve güç mücadelelerinde oynadığı roller ve ülkeler arasında işbirliği ve ittifak imkanlarına etkileri. Enerji nakil hatları, boru hattı projelerinin jeopolitik boyutları. Küresel ısınma ve alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili politikalar ve normlar. Yeni enerji kaynaklarının bölgesel jeopolitiği şekillendirme potansiyelleri.

POLS 570 Çatışma Analizleri ve Çözümleri 

Ulusal, uluslararası ve gruplar arası çatışmaların sebepleri, dinamikleri ve çözüm yöntemleri. Çatışmaların ekonomik, psikolojik, kültürel ve siyasi boyutları. Arabuluculuk, barış inşası, sorun çözüm atölyeleri, müzakere ve barış süreçleri gibi çatışma çözümü yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanış biçimleri. Değişik bölgelerdeki faklı vakalar üzerinden karşılaştırmalı analizler. Çatışma haritalandırma ve barış inşası modellendirmeleri.

POLS 571 Dünya Siyasetinde Gelişmekte Olan Ülkeler

“Az gelişmiş”, “gelişmekte olan”, “kalkınmakta olan” ya da daha önceki dönemlerde “Üçüncü Dünya” ve son dönemde ise dünya siyasetinde “Güney” olarak ifade edilen devletler odaklanılmakta. Bu devletleri siyasi, iktisadi sorunları kendi aralarındaki ilişkileri, küresel sistem içerisinde oynadıkları roller ve sistemle uyum ve meydan okuma pratikleri incelenecektir. Bu konuda ortaya çıkan kavramsal literature eleştirel bir okumaya tabi tutularak alternatif okuma yöntemleri üzerinde durulacaktır. BRICS, MIKTA, MINT, LDC gibi ülke kümelendirmeleri ve bu kümelendirmelerin siyasi ve iktisadi bağlamı ve geçerlilikleri incelenecek. Brezilya’da, Endonezya’da ve Türkiye’de, Çin, Meksika, Nijerya ve Hindistan’ın gibi gelecek dönemin  siyasetinde daha aktif roller almaları beklenen ülkelerin siyasi ve iktisadi gelişmeleri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Modernist-kalkınmacı, neo-liberal ve neo-Marksist bağımlılık literatürünü tartışılacak.

POLS 573 Nicel Araştırma Yöntemleri 

Nicel veriye dayalı araştırmaların felsefi arka planı, veri toplama ve desen oluşturma yöntemleri. Anket düzenleme, yapısal eşitlik modellemeleri, simülasyon ve içerik analizi gibi nicel veriye dayalı araştırma yöntemlerinin tasarlanması ve uygulaması. Nicel veri okur yazarlığı ve büyük verilerin nasıl kullanılabileceği. Veri haritalandırma yöntemleri. Bu yöntemler için gerekli STATA ve R gibi yazılımların kullanılması.

POLS 574 Nitel ve Yorumcu Araştırma Yöntemleri 

Bu ders kalitatif ve yorumlayıcı araştırma metot ve yaklaşımlara odaklanmaktadır. Bu bağlamda öncelikle pozitivist ve kantitatif metot yaklaşımlarla karşılaştırılarak avantaj ve dezavantajları ortaya konacaktır. Ayrıca birebir görüşme, arşiv araştırması, etnografya ve söylem analizi gibi belli başlı metotlar ele alınacaktır.

POLS 579 Osmanlı Siyaset Düşüncesi 

Bu derste Osmanlı siyaset düşüncesinin temellerine ve zaman içerisindeki gelişim ve değişimine odaklanılacaktır. Adalet, düzen, özgürlük, meşruiyet gibi siyasi düşüncenin temel kavramlarına yönelik kendine has bakış açısının sorgulanmasının yanı sıra, kendine has kurumlar ve kavramların ortaya konması da amaçlanmaktadır.

POLS 580 Bağımsız Okuma 

Öğrenciler danışmanlarının onayı ve dersi aldıkları hocanın talebi ile belirledikleri konularda odaklı okuma yapabilmekteler. Konular müfredat ile uyumlu ve programın amaçları ile tutarlı bir şekilde belirlenmek zorundadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur