Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans (Türkçe)

Neden İbn Haldun Özel Hukuk Yüksek Lisans?

Türkiye’de toplumsal, kültürel, ekonomik, teknolojik alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler, küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunlar nedeniyle uzman hukukçulara duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha fazladır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek adına yola çıkan İbn Haldun Üniversitesi, özel hukuk alanında uzman, üst düzey hukuk bilgisine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim nitelikli hukukçular yetiştirmektir. Bu programda, her şeyden önce kendine özgü öğretim yöntemlerini hayata geçirerek, ezberci bakış açısından uzak duran, düşünüp muhakeme eden, karşılaştığı hukuki problemleri doğru şekilde teşhis eden, hızlı ve amaca odaklı çözümler geliştiren, hukuk nosyonuna sahip, hukuk dilini doğru kullanan, sözlü sunum becerileri gelişmiş olan nitelikli hukukçular yetiştirmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde Özel Hukuk tezli yüksek lisans programı açılmıştır.

Uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak faaliyet gösteren İbn Haldun Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu, 7/24 açık olan zengin kütüphanesi, geniş burs imkânları ve uluslararası bağlantıları sayesinde araştırmacı hukukçulara seçkin imkânlar sunmaktadır.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan

Program, özel hukukun çeşitli alanlarında genel teorik dersler içerdiği gibi, belirli konularda uzmanlaşmayı sağlamak amacı ile spesifik konularda dersler de içermektedir.

 • Medeni Hukuk
 • Ticaret Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • Borçlar hukuku
 • Medeni Usul Hukuku
 • İcra İflas Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Kişisel Verilerin Korunması
Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı

Normal koşullarda Program katılımcısının dört yarıyılda mezun olabilmesi beklenir. Ama özel durumlarda, en çok dört yarıyıl sonunda tüm derslerin ve seminer dersinin tamamlanmış olması koşuluyla, danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla tez yazımı için ek süre verilebilir. Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programının başarı ile tamamlanması için, programda yer alan zorunlu derslerden ve seçmeli derslerden (toplam 21 kredilik ders yükü), kredisiz zorunlu Seminer dersi ve Yüksek Lisans tezinden başarılı olunması gereklidir. Derslerin en çok dört dönemde başarı ile tamamlanması zorunludur.

Aşağıda, Özel Hukuk öğrencilerimizin alabilecekleri dersler ve kredileri tablolaştırılmış ve sonrasında ders içerikleri belirtilmiştir.

Birinci Yıl
1. Dönem  
Ders Kodu Ders Adı T P K AKTS
Zorunlu Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
Zorunlu Seminer 0 0 0 8
  Alan Seçmeli 3 0 3 8
Alan Seçmeli 3 0 3 8
Alan Seçmeli 3 0 3 8
Toplam 12 40
2. Dönem
Ders Kodu Dersin Adı T P K AKTS
Alan Seçmeli 3 0 3 8
  Alan Seçmeli 3 0 3 8
Alan Seçmeli 3 0 3 8
Toplam 9 24
İkinci Yıl
Ders Kodu Dersin Adı T P K AKTS
 
  Tez 0 0 0 30
0 0 0 30
Toplam 60
 1. Yarıyıl

 

Dersin Kodu Dersin Adı Kredi Teori Uygulama
(Zorunlu) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 3 0
(Zorunlu ) Seminer 0 0 0
(Seçmeli) Tüketici Hukuku 3 3 0
(Seçmeli) İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması

 

3 3 0
(Seçmeli) Tahkim Hukukunun Güncel Sorunları 3 3 0
(Seçmeli) ICC Tahkimi ve Uygulaması 3 3 0
(Seçmeli) Milletlerarası Usul Hukuku 3 3 0
(Seçmeli) Özel Hukuk Kişilerinin Kamusal Faaliyetleri

 

3 3 0
(Seçmeli) Fikri Mülkiyet Hukuku 3 3 0
(Seçmeli) Uluslararası Ticaret Hukuku 3 3 0

 

 

 1. Yarıyıl
 

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

 

Kredi

 

Teori

 

Uygulama

(Seçmeli) Sendikal Haklar 3 3 0
(Seçmeli) Hava Hukukunun Temel İlkeleri 3 3 0
(Seçmeli) İcra ve İflas Hukukunun Güncel Sorunları 3 3 0
(Seçmeli) Telif Hukuku 3 3 0
(Seçmeli) İdarenin Özel Hukuka Tabi Faaliyetleri 3 3 0
(Seçmeli) Uluslararası Özel Hukukta Güncel Gelişmeler

 

3 3 0
(Seçmeli) Uluslararası Yatırım Hukuku 3 3 0
(Seçmeli) Teminat Hukuku 3 3 0
Ders İçerikleri

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Öğrencilere bilimsel araştırmaların yöntemleri, teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi. Araştırma yöntembiliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi. Yayın Etiği, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler.

Tüketici Hukuku

Avrupa Birliği Konseyi, tüketicilerin  korunması amacıyla birçok yönerge (direktif) kabul etmiştir. Bu yönergelerin tamamı AB’ye üye ülkelerce iç hukuklarına aktarıldığı gibi, üyelik görüşmeleri devam eden ülkemizde de tüketici hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin AB’ye uyumlaştırılması amacıyla birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş ve Kanunun uygulanması için çeşitli yönetmelikler de çıkarılmıştır.  Bu derste AB tarafından tüketicinin korunması amacıyla kabul edilen yasal düzenlemeler, Türk hukuku ile mukayeseli olarak incelenecektir.

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması

Bu ders kapsamında genel olarak kişisel verilerin korunması ve işçinin kimlik, adres, etnik kökenin, fiziki özellikleri, sağlık, öğrenim, iş durumuna, bireysel veya aile içi yaşantısı, gibi özel verileri korunmasına ilişkin mevzuat ve uygulamalar incelenecektir.

Türk Milletlerarası Usul Hukuku

Yabancı unsurlu özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanacak yargılama usulüne ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır.  Bu derste incelenecek konular arasında yabancı unsurlu meselelerde Türk Mahkemelerinin yargı yetkisi, milletlerarası yetki, teminat yatırma yükümlülüğü, milletlerarası tebligat, milletlerarası tahkim, yabancı mahkeme veya hakem kararlarının tanınması ve tenfizi gibi temel konular yer almaktadır.

Uluslararası Ticaret Hukuku

Bu dersin amacı öğrencilere Uluslararası Ticaret Hukuku ile ilgili temel ilkeleri ve teorileri öğretmektir. Bu derste incelenecek konular arasında, uluslararası ticari riskler, lex mercatoria, CISG, Uluslararası ticarette ödeme yöntemleri, akreditif, banka teminat mektupları, Uluslararası Ticari Terimler (INCOTERMS) ve belgeler bulunmaktadır.

Hava Hukukunun Temel İlkeleri

Ders kapsamında öncelikle hava hukukunun oluşumu, tarihsel gelişim süreci ve günümüzde geldiği nokta ele alınacaktır. Sonrasında hava hukukunun temel kaynakları ve bu kaynakların uluslararası ve ulusal nitelikleri incelenecektir. Hava hukukunun uluslararası ve ulusal yönü göz önünde tutularak, hava hukukunun oluşumunu sağlayan uluslararası sözleşmeler ile ülkelerin sivil havacılık mevzuatları arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. Böylelikle hem uluslararası hukuk bağlamında hava hukukuna ilişkin sözleşmelerin belirlediği temel esaslar incelenecek hem de mukayeseli hukuk bağlamında yabancı devletlerin sivil havacılık mevzuatları, hava hukukunun temel ilkeleri kapsamında karşılaştırılacaktır.

Telif Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku kapsamında fikri haklara sağlanan koruma, topluluk müktesebatında (acquis communautaire) önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda fikri haklara dair çeşitli yönergeler ve regülasyonlar AB Hukukunda uygulanmaktadır. Her ne kadar ülkemiz AB üyesi olmasa da Gümrük Birliği ve AB üyelik süreci dikkate alındığında söz konusu düzenlemeler hukukumuza etki etmektedir. Bu çerçevede, “Bilgi Topluluğu Yönergesi” (“Information Society Directive”),  “Uygulama yönergesi” (“Enforcement Directive”) gibi düzenlemeler ve bu düzenlemeler hakkında topluluk mahkemesinin kararları, Türk fikri hakları ile mukayeseli olarak incelenmesi ders içeriğini oluşturmaktadır.”

Uluslararası Yatırım Hukuku

Bu dersin amacı, öğrencilere uluslararası yatırım hukukunun kaynaklarının ve gelişiminin öğretilmesidir. Bu derste incelenecek konular arasında Uluslararası Yatırım Hukukunun kaynakları, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankasının yatırımlar konusundaki çalışmaları, iki tarafları yatırım anlaşmalarının özellikleri ve önemi, çok taraflı bir yatırım anlaşmasına gerek olup olmadığı, yabancı yatırımın millileştirilmesi ve tazminat, MIGA ve ICSID bulunmaktadır

Tahkim Hukuku

Milli ve milletlerarası tahkim günümüzde önem kazanan uyuşmazlık çözüm yollarınsan biridir. Bu dersin amacı tahkim hukukuna ilişkin kurumsal ve arızi tahkim kuralları ile devlet hukuklarını karşılaştırmalı olarak incelemektir.

ICC Tahkimi ve Uygulaması

ICC tahkimi şüphesiz en çok kullanılan uluslararası tahkim türüdür. Türk iş dünyası da ağırlıklı olarak bu tahkim türünü tercih etmektedir. Bu dersin amacı ICC tahkimi ve uygulamasını incelemektir.

Sendika Hukuku

Bu derste öğrencilerin, sendika hakkının tarihi gelişimi, olumlu ve olumsuz sendika özgürlüğü, sendikal güvenceler gibi sendika hukukuna ilişkin kavram ve kurumların Türk İş Hukuku, Uluslararası Anlaşmalar ve başta Alman Hukuku olmak üzere mukayeseli olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede derste başarı sağlayan öğrencinin, kütüphane ve elektronik veri tabanları vasıtasıyla, kaynak araştırmaları yapması, bulunan kaynakları sistematize etmesi, kaynak kullanımında bilimsel etik çerçevesinde atıf yöntemlerini kullanarak araştırma ve mukayese yapması beklenmektedir.

İcra ve İflas Hukukunun Güncel Sorunları

İcra ve İflas Hukuku günümüzde en çok ilgi çeken hukuk alanlarından biridir. İcra ve İflas Kanunu değişiklik çalışmaları yürütülmektedir. Konkordatoya ilişkin yeni bir düzenleme de yeni kabul edilmiştir. Bu dersin amacı İcra ve İflas Hukukuna ilişkin güncel sorunları incelemektir.

İdarenin Özel Hukuka Tabi Faaliyetleri

Ders kapsamında idarenin özel hukuk kişileriyle eşit hak ve yükümlülükler çerçevesinde kurduğu hukuki ilişkiler, özellikle idarenin özel hukuka tabi sözleşmeleri çerçevesinde ele alınacaktır. Buna ek olarak sınai ve ticari kamu hizmetlerinin yürütülme biçimleri de ders içeriğinde önemli yer tutacaktır.

Uluslararası Özel Hukukta Güncel Gelişmeler

Yabancı unsurlu özel hukuka ilişkin konularda, Türk Milletlerarası Özel Hukukundaki gelişmelerin güncel mahkeme kararlarıyla ve mukayeseli hukuk açısından değerlendirilmesi, bu dersin amacını oluşturmaktadır.  Bu derste incelenecek konular arasında milletlerarası aile hukuku, uluslararası sözleşmelere ve akit dışı borç ilişkilerine uygulanacak hukuk, milletlerarası miras hukuku gibi temel konular yer almaktadır.

Özel Hukuk Kişilerinin Kamusal Faaliyetleri

Ders kapsamında başta kanunla kurulan vakıf ve derneklerin hukuki statüleri ve idare hukuku bakımından bulundukları konum ele alınarak bu tüzelkişilerin yürütmüş olduğu kamusal faaliyetler incelenecektir. Ayrıca ders içeriğinde kamu hizmetlerinin özel hukuk kişilerince yürütülmesi usulleri de yer alacaktır.

Fikri Mülkiyet Hukuku 

Avrupa Birliği Hukuku kapsamında fikri haklara sağlanan koruma, topluluk müktesebatında önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda fikri haklara dair çeşitli yönergeler ve regülasyonlar AB Hukukunda uygulanmaktadır. Her ne kadar ülkemiz AB üyesi olmasa da Gümrük Birliği ve AB üyelik süreci dikkate alındığında söz konusu düzenlemeler hukukumuza etki etmektedir. Bu çerçevede, “Bilgi Topluluğu Yönergesi””),  “Uygulama yönergesi” gibi düzenlemeler ve bu düzenlemeler hakkında topluluk mahkemesinin kararları, Türk fikri hakları ile mukayeseli olarak incelenmesi ders içeriğini oluşturmaktadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur