İbn Haldun Üniversitesi

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Neden İbn Haldun'da Türkçe İşletme?

Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen tüm şirketler ve kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar. İbn Haldun Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisans Programı bu vizyon ile, şirketlerimizin çalışanlarına ve üniversiteden mezun olmuş ve kariyerlerine yön vermeye gayret gösteren yarının yöneticilerine, işletmenin farklı yönlerine ilişkin teorik bilgileri pratik uygulamalar ile birlikte sunmaktadır.

Diğer taraftan, küresel ölçekte uygulanan ve ağırlıklı olarak batı değerleri ekseninde gelişmiş olan işletme yönetiminin bireysel ve toplumsal sonuçları irdelendiğinde, farklı kültürel değerleri ön plana çıkartacak karşılaştırmalı bir eğitim modelinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Doğu-batı sentezinin meydana getireceği etkinin ve bu sayede insani değerlerin yeniden ön plana çıkmasının ne kadar önemli olduğu akademisyenler ve iş çevreleri tarafından da vurgulanmaktadır. Bu çerçevede Programda, öğrencilerimize farklı toplumlarda ortaya çıkmış ve farklı kültürler içerisinde gelişmiş işletmeleri analiz etme imkanı verilerek karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısı taşıyan işletme yönetimi düşüncesi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz

Programın Amaçları:

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan ve dinamik hale gelen yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel çatı altında aynı amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple de, işletmenin tüm işlevlerini bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirebilecek ve bu hususları faaliyet gösterilen ekosistemin diğer dinamikleri ile uyumlu yönetebilecek bireylere duyulan ihtiyaç artmıştır. Ayrıca, teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler rekabetin sahasını genişletmiş ve özellikle üretim, dağıtım, pazarlama ve finans alanlarında entegre bilgi birikimine sahip, yönetsel becerisi yüksek insan kaynağına önemli ölçüde bir talep doğurmuştur.

Diğer taraftan, küreselleşmenin her geçen gün daha da artan bir hızda sürekli ilerleyişi İşletme eğitimine uluslararası bir boyut ve önem katmaktadır. Günümüzde ülkelerin karşılıklı ticaret anlayışları belirli ölçüde oluşmuş olmakla birlikte, global anlamda sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen yatırımcılar stratejik kararlarını küresel dinamikleri gözeterek almaya başlamış, bu da beraberinde kaçınılmaz olarak İşletme alanında uluslararası gelişmeleri takip eden, vizyon sahibi uzmanlara ve yöneticilere olan talebi arttırmıştır.

İşletme; insanları ve kurumları genelde kar amaçlı olarak herhangi bir ürün veya hizmeti üretmeye yönlendiren bir sosyal bilim dalı olarak tanımlanmakta ve bu tanımdan hareketle de İşletme eğitiminin amacı “gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde vermek” olarak temayüz etmektedir. Bu kapsamda; İşletme Yüksek Lisans Programını tamamlayarak mezun olanlar;

 • Üretim ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilecek,
 • Akademik kariyerine devam etmek isteyenler için ise sağlam bir temel oluşturulacaktır.

Programın Kapsamı:

Program, modern işletmecilik ve yönetim alanında geliştirilmiş olan kuram ve perspektifleri günümüz iş dünyasının pratik gereksinimlerine yanıt verebilecek biçimde bir araya getirmektedir. Bu çerçevede, temel teorik derslerin yanında, yönetim bilimine ilişkin araştırmaları anlama, pratik hayatta kullanma ve ilerletmeye yönelik alt dalları içeren derslerden oluşmaktadır. İşletme Türkçe Yüksek Lisans diploması alarak Programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Genel İşletmecilik
 • Küresel İşletmecilik ve Pazarlama
 • Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
 • Liderlik ve Girişimcilik
 • Finansal Yönetim ve İşletme Finansmanı
 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör yöneticilerini;
 • Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
 • Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri;
 • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.
Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Öğretim Kadrosu

Öğretim Kadrosu için bölüm sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ISL 501 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
ISL 502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 8
ISL 503 Çağdaş Yönetim Teknikleri 3 0 3 8
ISL … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ISL 500 Seminer 3 0 0 3
ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans 3 0 3 8
ISL 506 Stratejik Yönetim 3 0 3 8
ISL … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
ISL … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 35
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ISL 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ISL 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 24 127
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ISL 500 Seminer 3 0 0 3
ISL 501 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
ISL 502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 8
ISL 503 Çağdaş Yönetim Teknikleri 3 0 3 8
ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans 3 0 3 8
ISL 506 Stratejik Yönetim 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
ISL 510 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 3 8
ISL 511 Yönetim Ekonomisi 3 0 3 8
ISL 512 Üretim ve İşlemler Yönetimi 3 0 3 8
ISL 513 Veri Analizi ve Karar Verme 3 0 3 8
ISL 514 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 8
ISL 515 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3 8
ISL 516 Küresel İşletme Yönetimi 3 0 3 8
ISL 517 Küresel Pazarlama 3 0 3 8
ISL 518 Çokuluslu Şirket Stratejileri 3 0 3 8
ISL 519 Tüketici Davranışları 3 0 3 8
ISL 520 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi 3 0 3 8
ISL 521 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3 0 3 8
ISL 522 İş Süreçleri Analizi 3 0 3 8
ISL 523 Örgütsel Davranış 3 0 3 8
ISL 524 Metropoliten Yönetimler 3 0 3 8
ISL 525 Girişimciliğin Finansmanı 3 0 3 8
ISL 526 İnnovasyonda Yasal Yaklaşımlar 3 0 3 8
ISL 527 Veri Analitiği ve Yenilikçi Pazarlama 3 0 3 8
ISL 528 Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler 3 0 3 8
ISL 529 Finansman Yöntemleri ve Varlık Yönetimi 3 0 3 8
ISL 530 Yerel Yönetimlerde Stratejik Liderlik ve İletişim Becerileri 3 0 3 8
ISL 531 Müzakere Yöntemleri 3 0 3 8
ISL 532 Kültür Politikaları ve Yerel Yönetimler 3 0 3 8
ISL 533 Yerel Yönetimlerde Bütçeleme 3 0 3 8
ISL 534 Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik 3 0 3 8
ISL 535 Proje Yönetimi 3 0 3 8
ISL 536 Sermaye Piyasaları ve Kuruluşları 3 0 3 8
ISL 537 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 8
ISL 538 Küreselleşme ve Uluslararası Finansal Piyasalar 3 0 3 8
ISL 539 Türev Piyasalar 3 0 3 8
ISL 540 Finans Kuruluşlarında Risk Yönetimi 3 0 3 8
ISL 541 Alternatif Finans Kanalları 3 0 3 8
ISL 542 İslam Ekonomisi ve Finansı 3 0 3 8

Notlar:

1) İşletme Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplam 24 kredi ve 127 AKTS’lik sekiz ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 9 adet ders alınır. Bunların altı tanesi zorunlu, üç tanesi seçmeli derstir.

Ders İçerikleri

ISL 500 Seminer
Program öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlaması ve sunmasıyla topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.

ISL 501 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Bu ders sırasıyla; araştırma sorusunun geliştirilmesi, araştırma sorusu ya da durumunun tanımlanması, araştırma tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçlerini içerir. Öğrenciler iletişim stratejilerinin geliştirilmesi aşamasında, araştırmanın önemini kavrarlar. Temel araştırma kavramlarının üzerinde durulduktan sonra her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet araştırmaları gibi konular ele alınır.

ISL 502 Pazarlama Yönetimi
Bu derste pazarlama, serbest pazarlardaki seçim provizyonu çerçevesinde ana mekanizma olarak ele alınır. Ders çerçevesinde, pazarlamanın temel felsefesi irdelenerek, pazarlama yönetiminin ilkeleri çerçevesinde temel pazarlama yaklaşımları, pazarlama kavramlarının uygulanması, pazarlama yönetiminin ögeleri üzerinde değerlendirilir. Derste bu olgular farklı bağlam ve organizasyonlar çerçevesinde ele alınır. Bu aşamada öğrenciler ana pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağı bulurlar. Derste pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri, pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyon yapılarındaki işleyişi, müşteri-pazarlama karşılaşmaları, karar verme süreçleri, toplumsal ve kişisel etkenlerin etkileri, markalama, bölümlendirmenin rolü, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması ve ögeleri ele alınır.

ISL 503 Çağdaş Yönetim Teknikleri
Başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Çağdaş Yönetim Teknikleri dersinde işlenecek bazı temel konular arasında, yönetim, işletmenin çevresi, karar verme ve planlamanın yönetimi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, bireylerin ve grupların yönetimi sayılabilir. Bununla birlikte, iletişim, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara yer verilecektir.

ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans
Ders, İşletme Yüksek Lisans programlarında muhasebe ve finansman alanı dışındaki alanlarda da uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yaralı olacak şekilde programlanmıştır. Dersin amacı, günümüzde, muhasebe ve finansmanın işletmeler ve toplum açısından finansal kaynakların yaratılmasını, kullanımını ve dağılımını etkileyen dinamik bir araç/etkinlik olarak kavranmasını sağlamaktır. Muhasebe ilkeleri, varsayımları ve standartları tarafından oluşturulan kuramsal yapı çerçevesinde muhasebe etkinliklerinin nasıl yürütüldüğünden hareketle, üretilen bilgilerin ve finansal tabloların yorumlanmasına ve karar verme sürecindeki kullanımına yer verilmiştir. Ayrıca, öğrencilere finansman yöneticisinin işletme içindeki rolü, diğer yöneticilerle ilişkileri, finansmanın temelini oluşturan nakit akımlarının zamana göre değeri, hisse senetleri, minimum beklenen getiri oranı (firsat maliyeti), enflasyon ve değerlendirmeye etkileri, yatırım kriterleri, proje değerlendirme yönetimleri ve kaynak maliyeti gibi temel kavramlar öğretilmektedir.

ISL 506 Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim dersi, bütünleştirici bir ders olarak katılımcılara tepe yönetimin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Derste, iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrenciler şu kazanımları edinecektir: (i) stratejik yönetim sürecinin temel ögelerini açıklayabilecek. (ii) sektörün potansiyelini ölçebilmek için sektörün yapısını ve buna etki eden çevresel faktörleri analiz edebilecek. (iii) rekabet avantajı yaratabilmek için firma kaynaklarının nasıl değerlendirileceği; (iv) firmaların farklı iş alanlarında nasıl değer yaratabileceği ve (v) internet çağında yeni iş modelleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Seçmeli Dersler

ISL 510 Yenilikçilik ve Girişimcilik
Bu derste katılımcılar girişimci yenilikçiliğin kaynakları, yapısı ve dinamikleri ile ilgili farkındalık kazanacaklardır. Öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde yenilikçi fikirler geliştirip bu fikirleri farklı endüstrilerdeki güncel sorunlara uygulayabilme becerisi elde edeceklerdir. Ders kapsamında işlenecek konular arasında girişimci düşünme, yenilik yönetimi, yeni fırsatları fark etme ve değerlendirme, sektör ve pazar araştırması, iş stratejisi, iş modeli ve planı, finansal tahmin ve girişim finansmanı, kaynak sağlayıcılara erişim, müzakere ve yeni girişimler başlatma gibi başlıklar yer almaktadır.

ISL 511 Yönetim Ekonomisi
Bu ders işletmelerde ekonomik analizin rolünü ve önemini ortaya koymaya çalışır. Ders, mikroekonomi ilkelerinin uygulanması ile firmada karar verme mekanizmasının nasıl geliştirileceğini anlatmayı hedeflemektedir.  Bu hedefe ulaşmak için şu konular tartışılacaktır; talep, üretim ve maliyet, piyasa yapıları, fiyat belirleme, risk ve yatırım bütçelemesi,  işletme kararları ve hükümet politikaları.

ISL 512 Üretim ve İşlemler Yönetimi
Mal ve hizmetlerin üretimine yönelik stratejik ve taktik unsurlar, tasarım, kestirim, tesis yer seçimi, tesis düzenleme, kapasite ve üretim planlaması, envanter planlaması, kalite ve tedarik zincirinin yönetimi, kaynakların etkin kullanımı.

ISL 513 Veri Analizi ve Karar Verme
Yönetsel karar-verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme ve istatistiksel analiz tekniklerini öğrenciye kazandırmayı hedefler. Değişik analizleri yapmak için bilgisayar yazılımları kullanımı, dersin bütünleyici bir özelliğidir.  İşlenecek temel konular; karar analizleri, istatistiksek karar verme, regresyon analizi, doğrusal programlama ve simulasyon. Ders, olasılık için gerekli olan alt yapıyı da oluşturur.

ISL 514 İnsan Kaynakları Yönetimi
Örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirme amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tespiti, içerik belirleme ve düzenleme ve öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

ISL 515 Yönetim Bilişim Sistemleri   
İşletme verilerinin işlenmesi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller. Elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri.

ISL 516 Küresel İşletme Yönetimi
Günümüz dünyasının yönetici ve iş adamları farklı pazarlarda faaliyet göstermekten kaynaklanan farklı beklenti ve yeteneklere sahip tüketici, tedarikçi, işgücü ve ortak firmalarla karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Bu durum uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmalar ve yöneticileri için ortamı daha belirsiz ve karmaşık bir hale sokmaktadır. Bu amaçla, katılımcılara uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren çeşitlenmiş veya çeşitlenmekte olan çok uluslu işletme perspektifinden firmaların küresel rekabet üstünlüğü sağlamada yararlanacakları stratejik ve örgütsel yönetim tekniklerine ilişkin bilgiler verilecektir. Ders programı kapsamı içerisinde yer alan belli başlı konular arasında, çok uluslu şirketlerin kapsamı ve faaliyetleri, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkış nedenleri ve firmaları uluslararası pazarlara sevk eden stratejik motifler, uluslararası rekabet çevresi güçleri, uluslararası işletme stratejileri, uluslararası ortaklaşa girişimlerin tasarımı ve yönetimi, Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye yatırımı yapan çok uluslu şirketlerin bağlı firma veya ortaklaşa girişim şeklinde Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerinin kuruluşu, yönetimi ve performansı yer almaktadır.

ISL 517 Küresel Pazarlama
Dersin amacı, uluslararası pazarlarla ilgili genel kavram ve yaklaşımların değerlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılmada uluslararası pazarlama çevresinin içeriğinin benimsetilmesidir. Derste işlenecek konulardan bazıları: Temel kavramlar, uluslararası ticaret teorileri, dış ticaret engelleri, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlama planlaması, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, pazar analizi ve uluslararası pazara giriş stratejileri, ürün stratejileri, dağıtım stratejileri, tanıtım ve fiyatlandırma stratejileri.

ISL 518 Çok Uluslu Şirket Stratejileri
Bu ders, uluslararasılaşma sürecinin ulusal pazarlardaki sektör yapısı ve rekabet üzerindeki etkisi ile ulusal faktörlerin firmanın uluslararası pazarlarda rekabet avantajı potansiyeli üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) kapsam ve faaliyetlerini, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkışını açıklayan kuram ve modelleri, ÇUŞ’lerin ülke teknolojisine, istihdama, ödemeler dengesine ve pazar yapılarına olan etkilerini inceleyen bir derstir. Ayrıca Batılı ÇUŞ’lerin Türkiye’deki doğrudan yatırımlarına ilişkin faaliyetler de dersin bir diğer amacıdır.

ISL 519 Tüketici Davranışları
Kişilerin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanan tüketici davranışlarının incelenmesi işletmelere, pazarlama ve satış yönetiminde, pazar fırsatlarının değerlendirilmesinde ve analizinde önemli yararlar sağlar. Bu dersin amacını öğrencilere hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini, satın alma nedenlerini doğru biçimde anlayabilmelerine ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama programı geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması oluşturmaktadır. Ders, pazarlamada müşteri odaklı kültür, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini ve müşteri sadakati yaratma, tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları gibi konuları kapsamaktadır.

ISL 520 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi
Bu ders markanın, bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesindeki rolünün önemi üzerinde durur. Derste markanın ne olduğu; neden önemli bir bileşen olduğu; tüketiciler nezdinde neyi temsil ettiği ve kurumların onları doğru olarak yönetebilmeleri için ne yapmaları gerektiği gibi konular üzerinde durulur. Ayrıca, öğrenciler marka değerinin nasıl yaratıldığı, nasıl ölçüldüğü ve küresel iş geliştirme fırsatları çerçevesinde nasıl kullanıldığı gibi konularda bilgi edineceklerdir. Derste çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da kullanılacaktır.

ISL 521 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
Bu derste; lojistiğin tanımı ve önemi, temel lojistik kararlar, stratejik lojistik planlaması, müşteri hizmet düzeyinin belirlenmesi, lojistik maliyetleri, lojistikte toplam maliyet ve sistem yaklaşımı konuları işlenecek ayrıca lojistik oyunu ile program zenginleştirilecektir.

ISL 522 İş Süreçleri Analizi
İş süreçlerinin analizine ilişkin temel kavramlar: İş süreçleri, fonksiyonel yapılanma ve süreçler, reengineering, süreçlerin ölçülmesi, analiz teknikleri, iyileştirilmesi, bilişim teknolojilerinin iş süreçlerindeki yeri.

ISL 523 Örgütsel Davranış
Bu ders kapsamında, bir örgüt bünyesinde çalışan bireylerin davranışları ele alınmaktadır. Örgütsel Davranış disiplini bireylerin davranışlarını üç ayrı seviyede incelemektedir. Birinci seviye kişilik, duygular, motivasyon ve karar vermeyi içeren bireysel boyuttur. Örgütsel Davranış, ikinci seviyede grup davranışını anlamaya çalışmaktadır. İletişim, güç ve politika, grup karar vermesi gibi başlıklar bu seviyede incelenir. Son seviye, bireylerin davranışlarının örgütsel düzeydeki yansımalarıyla ilgilidir. Örgüt kültürü, liderlik, çatışma ve iş etiği gibi konular üçüncü seviyenin çalışma alanlarıdır.

ISL 524 Metropoliten Yönetimler

 

ISL 525 Girişimciliğin Finansmanı

Girişimciliğin Finansmanı dersi ile katılımcıların “ Girişimciliğin Finansmanı” konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bu ders ile katılımcılara, yerel ve küresel uygulamaların ve başarı örneklerinin aktarılması hedeflenmektedir. Girişim sermayesi, risk sermayesi ve melek yatırımcılık modelleri aktarılmaktadır. Girişimciliğin oluşum sürecinde sermaye ihtiyacının belirlenmesi, iş ve yatırım projelerinin maliyet analizi, kuruluş yeri seçimi ve optimum üretim parametrelerinin belirlenmesi, girişime dayalı iş ve proje yatırımlarının finansman ihtiyacının ortaya konulması, finansman modellerinin belirlenmesi, finansal kaynakların seçim ve değerlendirme süreci uygulama örnekleri ile aktarılmaktadır. Ayrıca, dersin son bölümünde ise girişimin büyüme ve olgunluk süreçlerinde atılım stratejisi ve tasarruf stratejisine göre finansal planlama ve kontrol süreçleri ele alınmaktadır. Girişimin Stratejilere dayalı finansman ihtiyacı da uygulama ile belirlenmektedir.

ISL 526 İnovasyonda Yasal Yaklaşımlar

 

ISL 527 Veri Analitiği ve Yenilikçi Pazarlama

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin farklılaşması ve rekabetin artışı ile birlikte pazarlamada yeni bakış açılarına ve veriye dayalı yöntemlere ihtiyaç hasıl olmuştur. Bu ders katılımcıların pazarlamanın temel ilkeleri, veri analitiğinin temel ilkeleri, veri analitiği temelli pazarlama ve pazarlamada yeni yaklaşımlar konularında temel bilgi ve becerileri kazanmasını hedeflemektedir. Derste ayrıca kar amacı gütmeyen kurumlarda pazarlama ve kamuda pazarlama konularına da yer verilecektir. Ders genel olarak şu konulara değinecektir: Temel pazarlama kavramları, veri madenciliği ve metin madenciliği, veri analitiği, müşteri analitiği ve temel pazarlama modelleri (segmentasyon, tutundurma, kayıp müşteri analizi, yukarı ve çapraz satış modelleri), CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), dijital pazarlama, sosyal pazarlama.

ISL 528 Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler

 

ISL 529 Finansman Yöntemleri ve Varlık Yönetimi

Bu ders işletmenin ihtiyaç duyduğu nakit varlıkları, hangi kaynaklardan hangi finansal araçlarla ulaşabileceğini  ve işletmenin sahip olduğu varlıklarını işletmenin değerini en yüksek seviyeye çıkaracak şekilde en etkin ve en verimli  şekilde nasıl kullanabileceğini ortaya koyar.

ISL 530 Yerel Yönetimlerde Stratejik Liderlik ve İletişim Becerileri

 

ISL 531 Müzakere Yöntemleri

 

ISL 532 Kültür Politikaları ve Yerel Yönetimler

 

ISL 533 Yerel Yönetimlerde Bütçeleme

Yerel Yönetimler için mali yönetim, kontrol, stratejik planlama aracı olarak bütçelerden ne şekilde faydalanılacağının ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bütçe sürecinin aşamalarının ayrıntılı olarak incelenmesi, yerel yönetimlerin sürdürebilirliğine etkisini ve paydaşların bu sürece katılımının öneminin aktarılmasıdır.

ISL 534 Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik

 

ISL 535 Proje Yönetimi

 

ISL 536 Para-Sermaye Piyasaları ve Kuruluşları
Bu dersin amacı, katılımcıların sermaye piyasalarına ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlara ve bunların çalışma esaslarına ilişkin bilgi sahibi olarak bu alanda araştırma ve analiz yapabilme yetkinliği kazanmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, dünyada ve Türkiye’de borsacılık faaliyetleri, işlem gören farklı sermaye piyasası araçları, sermaye piyasalarında işlem yapma, fiyat oluşumu, endeks oluşturma ve analizi, sermaye piyasalarının düzenlenmesi gibi konular işlenmektedir. Ayrıca gerek küresel gerekse yerel farklı kurumların sermaye piyasaları içerisinde üstlendikleri roller ve sermaye piyasalarının ülke ekonomisindeki yeri ele alınmaktadır.

ISL 537 Finansal Tablolar Analizi
Bu ders, finansal tabloların nasıl okunması ve kullanılması gerektiğini, finansal analiz tekniklerini, finansal tablolarda verilen muhasebe bilgilerinin kısıtlarını ve bu bilgilerden çıkarılabilecek sonuçları, finansal tabloların sonuçlarının şirket değerlemesine olan etkilerini, finansal tablo dipnotlarının önemini, finansal tablolar kullanılarak nasıl projeksiyon yapılacağını ve bunun iş yapış şekline etkisini ve borsada işlem gören şirketler için mali analizin hangi parametrelere bakılarak yapılacağını ele almaktadır.

ISL 538 Küreselleşme ve Uluslararası Finansal Piyasalar
Bu dersin amacı, katılımcıların küreselleşme süreci içerisinde birbiri ile daha ilintili hale gelmiş olan uluslararası finansal piyasalara ilişkin ana konular hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve modern finans teorisinin çerçevesi içinde onlara finansal kurumların davranış biçimlerini ve küresel piyasaların işleyişini anlama ve yorumlama becerisi kazandırmaktır. Dersin içeriği, küresel borsalarda işlem gören pay piyasası araçları, borçlanma araçları, döviz piyasalarının işleyişi, uluslararası para ve sermaye piyasalarından sermaye temini, uluslararası proje finansman yöntemleri, finansal piyasaların mikroyapısı gibi konuları içermektedir. Ders işlenirken, globalleşmenin uluslararası piyasaları, varlıkların dağılımını ve reel ekonomiyi nasıl etkilediği gibi konular da ampirik örneklerle ele alınacaktır. Ayrıca finansal piyasaların düzenlenmesi alanında rol alan uluslararası kuruluşlara ve platformlara değinilecektir.

ISL 539 Türev Piyasalar
Bu ders, finansal türev araçların analizine ve fiyatlamasına etki eden kavramları ve modelleri ele almaktadır. Dersin amacı, katılımcılara türev piyasaların işleyişini anlamaya ve türev araçların hangi durumlarda kullanılabileceğine ilişkin yetkinlik kazandırmaktır.  Bu çerçevede dünya piyasalarında en çok işlem gören türev araçlar ele alınacaktır. Dersin içeriği forward, vadeli işlem (futures) ve opsiyon sözleşmelerini, bu sözleşmelerle geliştirilebilecek farklı stratejileri, Black & Scholes Modeli, Binom Modeli, arbitraj fiyatlaması, greeks farklı parametrelerin fiyatlamaya olan etkisi ve finansal riskten korunma yöntemleri, Amerikan opsiyonları, exotik opsiyonlar, yapılandırılmış ürünler, tarihsel volatilite ve zimni volatilite gibi konuları kapsamaktadır.

ISL 540 Finans Kuruluşlarında Risk Yönetimi
Bu ders, finansal kurumların ve işletmelerin riskleri nasıl değerlendirdiklerini, kontrol ettiklerini ve transfer ettiklerini incelemektedir. Dersin amacı, iş hayatında karşılaşabilecekleri riskler karşısında katılımcılara kullanabilecekleri araçlar sunmak ve aktif olarak risk yönetim tekniklerini kullanabilmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede dersin içeriği, risklerin tanımlanması ve tespiti, potansiyel maliyetlerinin ortaya konması, finansal kayba neden olan risklerin nedenlerinin analiz edilmesi, riskle başa çıkmak için farklı stratejiler geliştirilmesi ve bu stratejilerin şirketlerin hedefleri ve amaçları ile uyumlu olması, seçilen risk yönetim stratejilerinin uygulanması, yönetimi ve sonuçlarının takibi gibi konuları içermektedir.

ISL 541 Alternatif Finans Kanalları
Bu ders, küresel finansal arenada son dönemde ortaya çıkmış ve bankacılık ve temel sermaye piyasası araçları dışında kalan alternatif finansman sistemlerini içeren konuları ele almaktadır. Bu çerçevede mikrofinansman, melek yatırımcılar, girişim sermayesi, özel sermaye şirketleri, kitle finansmanı ve İslamî finans enstrümanı olan mudaraba/muşaraka finansmanı gibi müteşebbislerin finansmanında kullanılabilecek yöntemler örneklerle işlenecektir.  Alternatif finansmanın yeni bir örneği olarak Borsa İstanbul bünyesinde devreye alınan Özel Pazar örneği de derste değinilecek konular arasındadır.

ISL 542 İslam Ekonomisi ve Finansı
Bu ders, İslami ekonomik ve finansal sistemi anlayabilmek için bir giriş mahiyetindedir.  Dersin temel amacı, temel kavramları kullanarak İslam Ekonomisi ve Finans’ındaki başlıca teorileri ve uygulamaları öğretmektir. İslam’daki ekonomi paradigmasını anlayabilmek için İslam Ekonomisi ve Finansı’nın kökenlerinden ve tarihsel arka planından başlayan bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana bölümünde ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır. Bu ders ayrıca, Türkiye tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslam Ekonomi ve Finansı’nın Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi içerisinde nasıl bir yer edindiğini göstermektedir.

ISL 543 Denetim ve İç Kontrol
Dersimiz; Denetim ve İç Kontrol konularını ele almaktadır. Yönetim süreci, Planlama, Organizasyon, Yürütme, Koordinasyon ve Denetim& Kontrol olmak üzere 5 temel yönetim fonksiyonundan oluşur. Bu derste, temel yönetim fonksiyonlarından birisi olan ve işletmelerde kurumsal yönetim ve kurumsal risk yönetiminin en önemli bileşenlerinden ve ‘emniyet sübaplarından’ birisi durumundaki “Denetim ve İç Kontrol” fonksiyonu ile ilgili temel konular ele alınacaktır. Ders kapsamında özetle; ders planında denetim ve iç kontrole ilişkin belirtilen tüm temel konular zaman zaman muhasebe ve iç denetim süreçleri ile de karşılaştırılarak işlenecek, kurumsal risk yönetimi, kurumsal şirket perspektifi ve dünyadaki en son yaklaşımlar ışığında interaktif şekilde irdelenecektir. Ayrıca, denetim ve kurumsal risk yönetim süreçlerinin en temel unsurlarından iç kontrolle ilgili önemli konulara ilaveten son dönemde en kurumsal işletmeler için altın standart mahiyetindeki COSO bütünleşik iç kontrol yaklaşımının en son versiyonu da detaylı incelenecektir. Öğrencilerin, ders kapsamındaki temel konulara ilaveten, denetim ve iç kontrol fonksiyonunun işletmelere kurumsal yönetim perspektifinden sağladıkları aşağıdaki çoklu fayda ve katma değerlere (kurumsal yönetim ve kurumsal risk yönetiminin etkinleştirilmesi, risklerin azaltılması, yasa ve düzenlemelere uyum, güvenilir/doğru finansal raporlama, faaliyetlerin verimli ve etkin yürütülmesi, kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma, iş sürekliliği/ sürdürülebilirlik ve hesap verebilirliğin temini, süreçlerin kontrolü süreç etkinliğinin/verimliliğin temini, kurum içi/ dışı iletişimin geliştirilmesi, şirketlerin gelişip büyümesi, kurumsallaşma düzeyinin artması, firma imajı ve rekabet gücünün artması vb) de farkındalıkları sağlanacaktır: Kayıt İçin Gerekli Ön Şart/Ön Bilgi Öğrencilerin temel düzeyde muhasebe, işletme ve iş dünyasına ilişkin genel bir bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.

ISL 545 Uygulamalı İşletme Stratejileri
Bu derste rekabet teorisi kapsamında işletmelerin iç çevre ve dış çevre analizlerinin yapılması; stratejik plan yapma ve uygulama, stratejik kontrol gibi rekabetçi konular uygulamalı olarak incelenecektir.

İletişim

man@ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur