Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

[bs_collapse id=”collapse_5d24-3c38″]
[bs_citem title=”Neden İbn Haldun İktisat?” id=”citem_addf-165d” parent=”collapse_5d24-3c38″]

İktisat Yüksek Lisans programı, farklı lisans eğitimlerinden gelen öğrencilere, ülke ve dünya ekonomilerinde meydana gelen iktisadi gelişmeleri anlama, yorumlama ve yapılacak analizler yoluyla, oluşan sorunlara çözüm önerisi getirilebilme becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler ayrıca, Üniversitemizin araştırma vizyonu doğrultusunda kurulan araştırma ve uygulama merkezleri vasıtası ile uygulamaya dönük araştırma faaliyetleri içerisinde aktif olarak yer alabileceklerdir.

Programın ayırt edici bir özelliği de, öğrencilerimizin, farklı iktisat teorilerini bir arada öğrenmek suretiyle, günümüzün iktisadi ve sosyal sorunlarına alternatif çözümler üretebilme yetkinliği kazanabilecek olmalarıdır. Eğitim dilinin İngilizce olması, İngilizce’nin yanında farklı bir dil öğrenme fırsatının bulunması ve programda yer alan akademisyenlerin deneyim ve birikimleri, program mezunlarına küresel bir vizyon sunmaktadır. Üniversitemiz geniş burs imkanları sunmaktadır. Programa katılacak başarılı burslu öğrencilerimizin, Üniversitemiz öğretim üyelerince yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerine aktif katkıda bulunmaları hedeflenmekte ve böylece öğrencilerin hem öğretim hem de araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


[/bs_citem]
[bs_citem title=”Program Hakkında” id=”citem_f6c8-b669″ parent=”collapse_5d24-3c38″]

Program Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Sadullah Yıldırım

Programın Amaçları:

Klasik tanımıyla temel araştırma alanı kıt kaynakların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının hangi şartlarda gerçekleşeceği sorunu olan iktisadın kapsamı, günümüzde birey ve firmaların ekonomik davranışlarının analizinden, ülkelerin ve uluslararası kurumların ekonomik davranışlarının analizine uzanan bir alanı kapsayacak şekilde genişlemiştir. Özellikle, 1990’lı yıllarla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin de etkisiyle iktisadi davranış, küresel seviyede analiz gerektiren bir konu halini almıştır. Küresel seviyede faaliyet gösteren şirketler, stratejilerini, küresel seviyede bir optimasyonu gözeterek hazırlamaktadır. Bu durum, ekonomik davranışa ulus seviyesinde konulmuş kısıtları azaltmakta, sermaye, emek gibi üretim faktörleri ile ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımına imkân tanıyan bir küresel yapıyı gerekli kılmaktadır. Her ne kadar, 2008 yılında yaşanan küresel kriz, ulus devletlerin ekonomik davranış üzerindeki etkisinin yeniden yükselmesine sebebiyet verecek kimi sonuçlar doğurmuş olsa da ekonomik küreselleşme halen devam etmektedir.

Küresel seviyede yaşanmakta olan bu gelişmeler bir bilim olarak iktisadın önemini daha da artırmıştır. Gerek emek, para ve sermaye piyasaları ile mal ve hizmet piyasalarındaki gelişmelerin, gerekse bu piyasalar arasındaki etkileşimin bilimsel bir bakış ile analiz edilmesi, ülkeler seviyesinde ve küresel seviyede geliştirilmesi gereken politikaların anlaşılması açısından hayati önemi haizdir. Bu minvalde üniversitelere büyük rol düşmektedir. İktisadın temel kavramlarına, temel analiz yöntemlerine ve temel iktisadi politikalara ilişkin bilgi ve tecrübe sahibi nesillerin yetişmesi ülkelerin sürdürülebilir gelişmesine ve rekabetçi üstünlüklerinin devamına katkı sağlayacaktır. Gerek lisans gerekse yüksel lisans ve doktora programları yoluyla bu alanda yeni insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde açılacak İktisat Yüksek Lisans programı farklı lisans öğretimi alanlarından gelen öğrencilerine, iktisat alanında meydana gelen gelişmeleri anlama, yorumlama ve yapılacak analizler yoluyla iktisadi planda oluşan sorunlara çözüm önerisi getirilebilme becerisinin kazandırılması noktasında katkı sunacaktır. İki yıl boyunca temel iktisadi derslerin yanında ilgi alanlarında farklı seçmeli dersler alacak olan öğrenciler hazırlayacakları tezler aracılığıyla öğrendikleri konuları güncel iktisadi meselelere gerek teorik gerekse pratik bir bakış açısıyla uygulayabilme fırsatı yakalayacaklardır. Ayrıca, İktisat Bölümünün eğitim dilinin İngilizce olması; program mezunlarının sadece ülkemizde değil, yurt dışında da görev yapabilecek bir donanıma sahip olmasına katkıda bulunacaktır.

Programın Kapsamı:

İktisat Yüksek Lisans Programı, ulusal ve küresel iktisadi olayları anlama ve yorumlama becerisini kazandırmaya yönelik mikroiktisat, makroiktisat, araştırma yöntemleri, ekonometri gibi teorik derslerin yanı sıra, enerji, çevre, dış ticaret, finans, gayrimenkul, altyapı, ulaştırma gibi alanlarda uzmanlaşmayı sağlayacak sektörel dersleri de kapsamaktadır.

Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • İktisadi olayları analiz edebilme ve ekonomiyi bir bütün olarak yorumlayabilmeye yönelik bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör yöneticilerini;
 • Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu ilgili sektörün iktisadi dinamiklerini (fiyatlama, maliyet, rekabet vb.) öğrenerek bir üst seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
 • Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri;
 • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.


[/bs_citem]
[bs_citem title=”Başvuru Koşulları” id=”citem_8696-b727″ parent=”collapse_5d24-3c38″]
İktisat tezsiz yüksek lisans programı minimum başvuru koşulları ve istenen belgeler şunlardır:

 • GNO 2.00/4.00 veya 53,33/100
 • YDS/EYDS/YÖKDİL İngilizce 60/100 veya TOEFL 72/120 veya İbn Haldun İngilizce Dil Sınavı 50/70

Gerekli Belgeler:

 • Niyet Mektubu
 • Özgeçmiş
 • 2 Referans Mektubu
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
 • Transkript


[/bs_citem]
[bs_citem title=”Öğretim Kadrosu” id=”citem_2f96-025b” parent=”collapse_5d24-3c38″]

Tam Zamanlı Yarı Zamanlı
Prof. Dr. Fuat Erdal Prof. Dr. Bülent Güloğlu
Prof. Dr. Erhun İbrahim Kula Doç. Dr. Resul Aydemir
Prof. Dr. Mohamad Lutfi Hammour Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kayaoğlu Yılmaz
Doç. Dr. Rasim Özcan
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Varlı
Dr. Öğr. Üyesi Nihat Gümüş
Dr. Öğr. Üyesi Şerife Genç İleri
Dr. Öğr. Üyesi Sadullah Yıldırım


[/bs_citem]
[bs_citem title=”Ders Planı” id=”citem_65d8-f648″ parent=”collapse_5d24-3c38″]

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 501 Araştırma Teknikleri 3 0 3 8
ECON 503 Mikroekonomik Analiz 3 0 3 8
ECON 505 Makroekonomik Analiz 3 0 3 8
…. … Seçmeli 3 0 3 8
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 504 Mikroekonomik Teori 3 0 3 8
ECON 506 Makroekonomik Teori 3 0 3 8
ECON 508 Ekonometri 3 0 3 8
…. … Seçmeli 3 0 3 8
Toplam 12 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 595 Proje 3 0 0 15
…. … Seçmeli 3 0 3 8
…. … Seçmeli 3 0 3 8
…. … Seçmeli 3 0 3 8
Toplam 9 39
Genel Toplam 33 103
ZORUNLU DERSLER
Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 501 Araştırma Teknikleri 3 0 3 8
ECON 503 Mikroekonomik Analiz 3 0 3 8
ECON 505 Makroekonomik Analiz 3 0 3 8
Bahar Yarıyılı
ECON 504 Mikroekonomik Teori 3 0 3 8
ECON 506 Makroekonomik Teori 3 0 3 8
ECON 508 Ekonometri 3 0 3 8
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ECON 510 Uluslararası İktisat 3 0 3 8
ECON 511 İnovasyon Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 512 Oyun Teorisi 3 0 3 8
ECON 513 Parasal İktisat 3 0 3 8
ECON 514 Endüstriyel Ekonomi 3 0 3 8
ECON 515 Enerji Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 516 Kamu Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 517 Zaman Serisi Ekonometrisi 3 0 3 8
ECON 518 Panel Veri ve Yatay Kesit 3 0 3 8
ECON 519 Çevre Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 520 Kalkınma Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 521 Ulaştırma Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 522 Gayrimenkul ve Şehir Ekonomisi 3 0 3 8
ECON 523 İslam Ekonomisi ve Finansı 3 0 3 8
ECON 545 Türkiye Ekonomisinde Güncel Konular 3 0 3 8
ECON 546 Modern Türkiye’nin Ekonomik Tarihi 3 0 3 8


[/bs_citem]
[bs_citem title=”Ders İçerikleri” id=”citem_a6e2-c233″ parent=”collapse_5d24-3c38″]

ECON 503 Mikroekonomik Analiz

Bu dersin amacı öğrencilerin mikroekonominin temel kavram, teori ve uygulamaları ile ilgili konulara hakim olmasını ve bu bilgileri pratik sorunlara uygulayabilme becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derste öncelikle bireysel karar verme başlığı altında tüketici teorisi, talep teorisi, üretim teorisi ve belirsizlik altında seçim konuları ele alınacaktır. Oyun teorisi ile devam edecek olan ders serbest piyasa yapısının, kamusal malların ve ekonomik dışsallıkların analizi ile sona erecektir.

ECON 504 Mikroekonomik Teori

Programın birinci yarıyılında verilecek dersin devamı olan bu ders, farklı piyasa yapılarının analizi ile başlayacak sonrasında piyasaların etkin bir şekilde işlemesine neden olan bilgi asimetrisi, ters seçim, asil- vekil problemi gibi konuların incelenmesi ile devam edecektir. Bu çerçevede bu problemlerin toplumsal refaha olası etkileri tartışılacaktır. Genel Denge Teorisinin ele alınması ile sürecek dersin son kısmında ise toplu karar verme, belirli aksiyomlara dayalı pazarlık ve iktisadî mekanizma tasarımı gibi konular yer alacaktır.

ECON 505 Makroekonomik Analiz

İlk yarıyıl içerisinde işlenecek bu ders farklı iktisadî ekoller çerçevesinde makroekonominin ana konularının tanımlanması ile başlayacak, sonrasında milli gelir muhasebesi ile devam edecektir. Sonrasında neoklasik ve Keynesyen ekoller çerçevesinde genel makroekonomik analizler ele alınarak, dinamik toplam talep ve toplam arz, IS-LM modelleri, para ve maliye politikaları, yatırım ve tüketim kararları, açık ekonomilerde makroekonomik kararlar, döviz kuru ve faiz oranlarının belirlenmesi gibi konular işlenecektir.

ECON 506 Makroekonomik Teori

İlk dönemdeki dersin devamı olan bu derste bir miktar daha detaya inilerek açık bir ekonomide para ve döviz piyasalarının işleyişi, enflasyonu ile mücadele yöntemleri gibi konular anlatılacaktır. Yine bu çerçevede, Marshall-Lerner koşulu, Keynesyen Teori, açık ve kapalı ekonomilerde para ve sermaye piyasalarının işleyişi, makroekonomik modeller ve bu modellerde rasyonel beklentiler, politikaların etkinliği ve makroekonomik modellemenin dinamikleri gibi konular ele alınacaktır.

ECON 510 Uluslararası İktisat 

Bu derste öğrencilere uluslararası iktisadî ve ticarî faaliyetlerin işleyiş mekanizması, bu ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlayan ana nedenler ve bu ilişkileri açıklamaya çalışan ana teoriler ele alınacaktır. Yine uluslararası iktisadî faaliyetlerin ve ticaretin gelişmesi ve daha etkin hale gelmesi amacıyla geliştirilen ekonomi politikalarına, döviz fiyatlarını belirleyen etkenlere, ödemeler dengesi bilançosunun temel bileşenlerine, dış ticareti belirleyen faktörlere, ülkeler arasındaki sermaye akımlarının temel şekil ve belirleyenlerine ve küreselleşmenin uluslararası ekonomiyi nasıl etkilediği gibi konulara değinilecektir.

ECON 511 İnovasyon Ekonomisi 

Bu derste, temelde ekonomik kalkınmanın bilgi temelli ekonomik yapı ile ilişkisi ve inovasyonun rekabet gücü üzerindeki etkisi incelenmektedir. Yaratıcılığın sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme sürecindeki rolü, şahıslar, firmalar ve ülkeler üzerinden örnekler ile analiz edilmektedir.  Ayrıca, araştırma ve geliştirme, fikri mülkiyet hakları ve patent ekonomisine dair teorik modellerin inovasyon göstergeleri üzerinden öğrencilere aktarıldığı bu derste, küresel veri kümeleri kullanılarak güncel uygulamalar ve vaka çalışmaları ele alınmaktadır.

ECON 512 Oyun Teorisi 

İktisat teorisi uygulamalarında sıklıkla kullanılan oyun teorisini esas alan bu derste, katılımcılara farklı varsayımlar altında gerçekleşen oyunlara ve bunlara ilişkin denge koşulları ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Bu çerçevede katılımcılar arasında işbirliğinin olmadığı normal ve ardışık oyunlar, katılımcıların rakipleri ve oyunun koşulları ile ilgili tam ve mükemmel bilgi sahibi olup olmamaları esas alınarak anlatılacaktır. Bu oyunların ekonomi teorisinde ve uygulamalarında ne şekilde kullanıldığına örnekler aracılığıyla değinilecektir. Ayrıca derste deneysel oyun teorisi ve Markov-mükemmel dengesi gibi ileri konular da tartışılacaktır.

ECON 513 Parasal İktisat 

Parasal iktisada ilişkin bu derste öncelikli olarak paranın bir ekonomideki temel işlevleri ile para talebini etkileyen faktörler ele alınacaktır. Sonrasında ise para arzı, para politikasının temel bileşenleri, Merkez Bankalarının bir ekonomideki rolleri, politika ve piyasa faiz oranlarının belirlenme süreçleri gibi konulara değinilecektir. Para politikasının reel ekonomiye etkisinin açıklamakta kullanılan parasal aktarım mekanizmalarına ilişkin farklı kavram ve modeller açıklanacak, optimal kurumsal ve operasyonel para politikasının nasıl belirlenebileceği sorunsalı ele alınacaktır. Yine bu minvalde finansal piyasalarda oluşabilecek kimi aksaklıklar ile makro-finansal bağlantılar üzerinde bilgi verilecektir.

ECON 514 Endüstriyel Ekonomi 

Bu ders kapsamında esas itibariyle piyasalarda meydana gelebilecek olası aksaklıklar temel alınacak, optimizasyon ve oyun teorisinin farklı modelleri kullanılarak monopol, oligopol, ve karteller gibi tam rekabet piyasası dışındaki farklı piyasa yapılarının ve bu tür piyasa yapılarında faaliyet gösteren firmaların çeşitli fiyat ve fiyat harici stratejilerinin modellenmesi anlatılacaktır. Bu tür piyasa yapıları sebebiyle oluşabilecek toplumsal refah kayıplarının önüne geçmek amacıyla uygulanan antitröst düzenlemelerine ve rekabet politikalarına küresel bir bakış açısıyla değinilecektir.

ECON 515 Enerji Ekonomisi 

Bu derste petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik gibi ana enerji kaynaklarının spot ve vadeli piyasalardaki işlemlerinin teorik ve ampirik yaklaşımlarının incelenecek, enerji kullanımının, ekonomik büyümenin ve çevrenin politik iktisadi analizine, hükümet regülasyonu ekonomisinin lokal, bölgesel, uluslararası ve küresel politikalar üzerindeki etkisine değinilecektir.

ECON 516 Kamu Ekonomisi 

Ana temasını maliye politikalarının oluşturduğu bu derste maliye politikasına ilişkin temel kavramlar, maliye politikası uygulamaları, pazar ekonomisi ile kamu ekonomisinin karşılaştırmalı analizi, kamu malları gibi konular anlatılacaktır. Yine oylama, sözleşme ve oyun kuramı gibi modeller çerçevesinde kamu maliyesine ilişkin karar verme süreçleri, bürokrasinin iktisadî analizi, yerel ve merkezi bütçeler, bütçeleme süreci, kamu harcamalarının gelişimi, kamu gelirleri ve refah gibi konular da ele alınacaktır.

ECON 517 Zaman Serisi Ekonometrisi 

Bu derste niteliksel ileriyi tahmin yöntemlerinden bahsedilecek, farklı zaman serisi modelleme yaklaşımları, regresyon analizi ve ekonometrik modelleme anlatılacaktır. Ders kapsamında, zaman serilerinin özellikleri vurgulanarak, eldeki verinin yapısına en iyi uyan ve en iyi tahmin yapmaya yönelik model seçimi öğretilecektir. Derslerin işlenişi sırasında E-views ve RATS istatistiksel paket programlarından yararlanılarak uygulamalar yapılacaktır.

ECON 518 Panel Veri ve Yatay Kesit Verisi Modelleri  

Zaman serilerinin analizine ilişkin derse ek olarak bu ders de ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yönelik faklı modellerin geliştirilmesi becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ders kapsamında yatay kesit ve panel verinin modellenmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar ve bu modellerin tahmininde karşılaşılabilecek sorunlar ve ilgili ekonometrik yöntemler anlatılmaktadır.  Ders kapsamında bir istatistiksel paket program olan STATA’dan yararlanılarak uygulamalar yapılacaktır.

ECON 519 Çevre Ekonomisi  

Çevre ve iktisat arasındaki karşılıklı etkileşimi temel alan bu derste iktisadî faaliyetler ile ve diğer sosyal amaçlar arasındaki dengenin sağlanması için iktisadî işleyişin en uygun şekilde nasıl düzenlenmesi gerektiği konusu ele alınacaktır. Genel itibariyle mikroekonomiye ilişkin teori ve uygulamaların kullanılacağı derste sürdürülebilir çevre politikaları ile iktisadî etkinlik ve verimliliğin ne şekilde optimize edilmesi gerektiği sorusu dersin ana temasını teşkil etmektedir.

ECON 520 Kalkınma Ekonomisi 

Bu ders kapsamında katılımcılara kalkınmaya ilişkin temel tanım, kavram ve kuramlar anlatılacaktır. Bu çerçevede iktisadî kalkınmanın ve büyümenin çeşitli göstergeleri, iktisadî kalkınmayı açıklamaya çalışan farklı iktisat kuramları ile kalkınma kavramına ve teorilerine yöneltilmiş eleştiriler ele alınacaktır. Bu temel bilgilerle birlikte ekonomilerin yapısal dönüşümleri, sanayileşme, tarımsal dönüşüm ve çevre, kalkınma politikaları ve piyasa ilişkisi gibi somut konularda karşılaşılan sorunlara ampirik bir bakış açısıyla değinilecektir.

ECON 521 Ulaştırma Ekonomisi  

Ders kapsamında bu alana ilgi duyan öğrencilere bir bütün olarak ulaştırma sektörüne ilişkin iktisadî analizler yapabilme becerisinin kazandırılması ve ulaşım sektörünün ekonomik kalkınmaya katkılarının anlaşılması amaçlanmaktadır.

ECON 522 Gayrimenkul ve Şehir Ekonomisi 

Gayrimenkul, inşaat ve yapı sektörlerindeki iktisadi faaliyetleri akademik bir bakış açısı ile incelemeyi hedefleyen bu derste ayrıca şehir ekonomisi analiz edilmektedir. Dersin başında konut sektörü ve finansmanına dair ekonomik modeller ve uygulamalar işlenirken, akabinde ticari gayrimenkullerin inşaat ve işletme ekonomisi üzerinde durulmaktadır. Bankacılık ve sermaye piyasalarındaki gayrimenkul ürünlerine dair modellerin ve uygulamaların gösterildiği bu derste, bu ürünlerin bazılarının simülasyonları ve hesaplamaları detaylı şekilde incelenmektedir. Bu ders ayrıca, akıllı şehirleşme, kentsel dönüşüm ve yeşil yapılaşma gibi konuların finansman boyutuna ve ekonomik büyümeye etkisine değinilmektedir.

ECON 523 İslam Ekonomisi ve Finansı 

Bu ders, İslami ekonomik ve finansal sistemi anlayabilmek için bir giriş mahiyetindedir.  Dersin temel amacı, temel kavramları kullanarak İslam Ekonomisi ve Finansı’ndaki başlıca teorileri ve uygulamaları öğretmektir. İslam’daki ekonomi paradigmasını anlayabilmek için İslam Ekonomisi ve Finansı’nın kökenlerinden ve tarihsel arka planından başlayan bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana bölümünde ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır. Bu ders ayrıca, Türkiye tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslam Ekonomi ve Finansı’nın Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi içerisinde nasıl bir yer edindiğini göstermektedir.


[/bs_citem]
[/bs_collapse]

[bs_button size=”block” type=”danger” value=”BAŞVUR” href=”http://apply.ihu.edu.tr/basvur/”]

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur