İbn Haldun Üniversitesi

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Neden İbn Haldun'da İktisat?

İktisat Yüksek Lisans programı, farklı lisans eğitimlerinden gelen öğrencilere, ülke ve dünya ekonomilerinde meydana gelen iktisadi gelişmeleri anlama, yorumlama ve yapılacak analizler yoluyla, oluşan sorunlara çözüm önerisi getirilebilme becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler ayrıca, Üniversitemizin araştırma vizyonu doğrultusunda kurulan araştırma ve uygulama merkezleri vasıtası ile uygulamaya dönük araştırma faaliyetleri içerisinde aktif olarak yer alabileceklerdir.

Programın ayırt edici bir özelliği de, öğrencilerimizin, farklı iktisat teorilerini bir arada öğrenmek suretiyle, günümüzün iktisadi ve sosyal sorunlarına alternatif çözümler üretebilme yetkinliği kazanabilecek olmalarıdır. Eğitim dilinin İngilizce olması, İngilizce’nin yanında farklı bir dil öğrenme fırsatının bulunması ve programda yer alan akademisyenlerin deneyim ve birikimleri, program mezunlarına küresel bir vizyon sunmaktadır. Üniversitemiz geniş burs imkanları sunmaktadır. Programa katılacak başarılı burslu öğrencilerimizin, Üniversitemiz öğretim üyelerince yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerine aktif katkıda bulunmaları hedeflenmekte ve böylece öğrencilerin hem öğretim hem de araştırma yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Rasim Özcan

Programın Amaçları:

Klasik tanımıyla temel araştırma alanı kıt kaynakların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının hangi şartlarda gerçekleşeceği sorunu olan iktisadın kapsamı, günümüzde birey ve firmaların ekonomik davranışlarının analizinden, ülkelerin ve uluslararası kurumların ekonomik davranışlarının analizine uzanan bir alanı kapsayacak şekilde genişlemiştir. Özellikle, 1990’lı yıllarla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin de etkisiyle iktisadi davranış, küresel seviyede analiz gerektiren bir konu halini almıştır. Küresel seviyede faaliyet gösteren şirketler, stratejilerini, küresel seviyede bir optimasyonu gözeterek hazırlamaktadır. Bu durum, ekonomik davranışa ulus seviyesinde konulmuş kısıtları azaltmakta, sermaye, emek gibi üretim faktörleri ile ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımına imkân tanıyan bir küresel yapıyı gerekli kılmaktadır. Her ne kadar, 2008 yılında yaşanan küresel kriz, ulus devletlerin ekonomik davranış üzerindeki etkisinin yeniden yükselmesine sebebiyet verecek kimi sonuçlar doğurmuş olsa da ekonomik küreselleşme halen devam etmektedir.

Küresel seviyede yaşanmakta olan bu gelişmeler bir bilim olarak iktisadın önemini daha da artırmıştır. Gerek emek, para ve sermaye piyasaları ile mal ve hizmet piyasalarındaki gelişmelerin, gerekse bu piyasalar arasındaki etkileşimin bilimsel bir bakış ile analiz edilmesi, ülkeler seviyesinde ve küresel seviyede geliştirilmesi gereken politikaların anlaşılması açısından hayati önemi haizdir. Bu minvalde üniversitelere büyük rol düşmektedir. İktisadın temel kavramlarına, temel analiz yöntemlerine ve temel iktisadi politikalara ilişkin bilgi ve tecrübe sahibi nesillerin yetişmesi ülkelerin sürdürülebilir gelişmesine ve rekabetçi üstünlüklerinin devamına katkı sağlayacaktır. Gerek lisans gerekse yüksel lisans ve doktora programları yoluyla bu alanda yeni insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde açılacak İktisat Yüksek Lisans programı farklı lisans öğretimi alanlarından gelen öğrencilerine, iktisat alanında meydana gelen gelişmeleri anlama, yorumlama ve yapılacak analizler yoluyla iktisadi planda oluşan sorunlara çözüm önerisi getirilebilme becerisinin kazandırılması noktasında katkı sunacaktır. İki yıl boyunca temel iktisadi derslerin yanında ilgi alanlarında farklı seçmeli dersler alacak olan öğrenciler hazırlayacakları tezler aracılığıyla öğrendikleri konuları güncel iktisadi meselelere gerek teorik gerekse pratik bir bakış açısıyla uygulayabilme fırsatı yakalayacaklardır. Ayrıca, İktisat Bölümünün eğitim dilinin İngilizce olması; program mezunlarının sadece ülkemizde değil, yurt dışında da görev yapabilecek bir donanıma sahip olmasına katkıda bulunacaktır.

Programın Kapsamı:

İktisat Yüksek Lisans Programı, ulusal ve küresel iktisadi olayları anlama ve yorumlama becerisini kazandırmaya yönelik mikroiktisat, makroiktisat, araştırma yöntemleri, ekonometri gibi teorik derslerin yanı sıra, enerji, çevre, dış ticaret, finans, gayrimenkul, altyapı, ulaştırma gibi alanlarda uzmanlaşmayı sağlayacak sektörel dersleri de kapsamaktadır.

Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak

  • İktisadi olayları analiz edebilme ve ekonomiyi bir bütün olarak yorumlayabilmeye yönelik bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör yöneticilerini;
  • Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu ilgili sektörün iktisadi dinamiklerini (fiyatlama, maliyet, rekabet vb.) öğrenerek bir üst seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
  • Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri;
  • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını;
  • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.
Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Öğretim Kadrosu

Öğretim Kadrosu için bölüm sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı
1st Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
ECON 501 Research Methods and Publication Ethics 3 0 3 8
ECON 503 Microeconomic Analysis 3 0 3 8
ECON 505 Macroeconomic Analysis 3 0 3 8
ECON … Departmental Elective Course 3 0 3 8
Language Courses
Total 12 32
2nd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
ECON 500 Seminar 3 0 0 8
ECON 504 Microeconomic Theory 3 0 3 8
ECON 506 Macroeconomic Theory 3 0 3 8
ECON 508 Econometrics 3 0 3 8
ECON … Departmental Elective Course 3 0 3 8
Language Courses
Total 12 40
3rd Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
ECON 599 MA Thesis 0 0 0 30
Language Courses
Total 0 30
4th Semester
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
ECON 599 MA Thesis 0 0 0 30
Language Courses
Total 0 30
Grand Total 24 132
REQUIRED COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
ECON 500 Seminar 3 0 0 8
ECON 501 Research Methods 3 0 3 8
ECON 503 Microeconomic Analysis 3 0 3 8
ECON 504 Microeconomic Theory 3 0 3 8
ECON 505 Macroeconomic Analysis 3 0 3 8
ECON 506 Macroeconomic Theory 3 0 3 8
ECON 508 Econometrics 3 0 3 8
DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS
 Theory  Practice
ECON 510 International Economics 3 0 3 8
ECON 511 Innovation Economics 3 0 3 8
ECON 512 Game Theory 3 0 3 8
ECON 513 Monetary Economics 3 0 3 8
ECON 514 Industrial Economics 3 0 3 8
ECON 515 Energy Economics 3 0 3 8
ECON 516 Public Economics 3 0 3 8
ECON 517 Time Series Econometrics 3 0 3 8
ECON 518 Panel Data and Cross Section Models 3 0 3 8
ECON 519 Environmental Economics 3 0 3 8
ECON 520 Development Economics 3 0 3 8
ECON 521 Transportation Economics 3 0 3 8
ECON 522 Real Estate and Urban Economics 3 0 3 8
ECON 524 Economic Jurisprudence in Islam 3 0 3 8
ECON 525 Islam and Political Economy 3 0 3 8
ECON 526 Law and Economics 3 0 3 8
ECON 527 Behavioral Economics and Finance 3 0 3 8
ECON 528 Labor Economics 3 0 3 8
ECON 529 History of Economic Thought 3 0 3 8
ECON 545 Current Issues in Turkish Economy 3 0 3 8
ECON 546 Economic History of Modern Turkey 3 0 3 8
ECON 550 Selected Issues in Economics 3 0 3 8
EFIN  518 Islamic Finance 3 0 3 8

NOTES:

1) To graduate from Economics Thesis Master Program, 24 credits in total and 9 courses having 132 ECTS which includes eight courses and one seminer course must be taken. Seven of these courses are compulsory and two of them are elective. Moreover, as required by the Multilingualism Policy, requirements below must be fulfilled for graduation.

2) According to the decision of the Senate regarding Multilingualism Policy on 24.09.2018, some level of proficiency in English, Turkish and Arabic ( or in another language except for Arabic) is required as a condition for graduation for the students of the graduate programs subject to this policy.

a- B1 level proficiency in English, B1 level proficiency in Turkish and A2 level proficiency in Arabic are required for PhD Program in Economics. Since the language courses offered in this program will be opened as non-credit, reserving the condition to pass them successfully, grades gained from these courses will not be added to the Grade Point Average.

b- Students can fulfill the graduation requirement regarding the language courses by either attending preparation program before program course period (if offered by the Program) or taking language courses along with their program courses during the program semester and passing these language courses successfully. Students who prove their proficiency by language test scores that are approved by the University will be considered as fulfilling graduation requirement.

Regarding the language courses, the students are provided with two options;

First option: The course is taught 1 hour a day for 5 days a week (in total: 5 hours a week) between 08:00-09:00 in the morning.
Second option: The students may take the language course for 2 hours a day for 5 days a week (in total: 10 hours a week).

The number of courses that should be taken to fulfill the required proficiency levels by the programs is stated below:

For B1 level in Turkish and in English: Students must either select the First Option for 3 semesters or select the First Option for 1 semester and the Second Option for 1 semester (2 semesters in total) and pass them.

For A2 level in Arabic: Students must either select the First Option for 2 semesters or the Second Option for 1 semester and pass them.

Notice: Students will only register in language courses that conform with their levels, which will be decided after the placement test held by the Language School.

LANGUAGE COURSES
Code Course Name Hours  Credit ECTS Prerequisite
 Theory Practice
ARA 501 Basic Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 502 Basic Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 503 Intermediate Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 504 Intermediate Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 505 Advanced Arabic I 1 4 0 5 *
ARA 506 Advanced Arabic II 1 4 0 5 *
ARA 507 Intensive Basic Arabic 2 8 0 10 *
ARA 508 Intensive Intermediate Arabic 2 8 0 10 *
FRE 501 Basic French I 1 4 0 5 *
FRE 502 Basic French II 1 4 0 5 *
FRE 503 Intermediate French I 1 4 0 5 *
FRE 504 Intermediate French II 1 4 0 5 *
GER 501 Basic German I 1 4 0 5 *
GER 502 Basic German II 1 4 0 5 *
GER 503 Intermediate German I 1 4 0 5 *
GER 504 Intermediate German II 1 4 0 5 *
GRE 501 Basic Greek I 1 4 0 5 *
GRE 502 Basic Greek II 1 4 0 5 *
HEB 501 Basic Hebrew I 1 4 0 5 *
HEB 502 Basic Hebrew II 1 4 0 5 *
LAT 501 Basic Latin I 1 4 0 5 *
LAT 502 Basic Latin II 1 4 0 5 *
PERS 501 Basic Persian I 1 4 0 5 *
PERS 502 Basic Persian II 1 4 0 5 *
PERS 503 Intermediate Persian I 1 4 0 5 *
PERS 504 Intermediate Persian II 1 4 0 5 *
PERS 507 Intensive Basic Persian 2 8 0 10 *
PERS 508 Intensive Intermediate Persian 2 8 0 10 *
SPA 501 Basic Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 502 Basic Spanish II 1 4 0 5 *
SPA 503 Intermediate Spanish I 1 4 0 5 *
SPA 504 Intermediate Spanish II 1 4 0 5 *
TLL 501 Basic Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 502 Intermediate Ottoman Turkish 1 4 0 5 *
TLL 503 Advanced Ottoman Turkish I 1 4 0 5 *
TLL 504 Advanced Ottoman Turkish II 1 4 0 5 *
TLL 505 Ottoman Paleography and Diplomatica 1 4 0 5 *
TLL 506 Advanced Readings in Ottoman Historical Texts 1 4 0 5 *
TLL 507 Intensive Basic Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TLL 508 Intensive Intermediate Ottoman Turkish 2 8 0 10 *
TUR 501 Basic Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 502 Basic Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 503 Intermediate Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 504 Intermediate Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 505 Advanced Readings in Modern Turkish I 1 4 0 5 *
TUR 506 Advanced Readings in Modern Turkish II 1 4 0 5 *
TUR 507 Intensive Basic Modern Turkish 2 8 0 10 *
TUR 508 Intensive Intermediate Modern Turkish 2 8 0 10 *
*Approval of School of Languages
Ders İçerikleri

ECON 500 Seminer

Bu ders, iktisatta rehberli okuma, araştırma, uzman tartışmaları ve atölye çalışmaları sağlayan yüksek lisans ve doktora düzeyinde bir derstir. Ders, ağırlıklı olarak, davet edilen konuşmacıların akademik çalışmalarını seminer oturumlarında sunmalarına dayanmaktadır.

ECON 501 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

 

ECON 503 Mikroekonomik Analiz

Bu dersin amacı öğrencilerin mikro ekonominin temel kavram, teori ve uygulamaları ile ilgili konulara hakim olmasını ve bu bilgileri pratik sorunlara uygulayabilme becerisini kazanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derste öncelikle bireysel karar verme başlığı altında tüketici teorisi, talep teorisi, üretim teorisi ve belirsizlik altında seçim konuları ele alınacaktır. Oyun teorisi ile devam edecek olan ders serbest piyasa yapısının, kamusal malların ve ekonomik dışsallıkların analizi ile sona erecektir.

ECON 504 Mikroekonomik Teori

Programın birinci yarıyılında verilecek dersin devamı olan bu ders, farklı piyasa yapılarının analizi ile başlayacak sonrasında piyasaların etkin bir şekilde işlemesine neden olan bilgi asimetrisi, ters seçim, asil- vekil problemi gibi konuların incelenmesi ile devam edecektir. Bu çerçevede bu problemlerin toplumsal refaha olası etkileri tartışılacaktır. Genel Denge Teorisinin ele alınması ile sürecek dersin son kısmında ise toplu karar verme, belirli aksiyomlara dayalı pazarlık ve iktisadî mekanizma tasarımı gibi konular yer alacaktır.

ECON 505 Makroekonomik Analiz

İlk yarıyıl içerisinde işlenecek bu ders farklı iktisadî ekoller çerçevesinde makroekonominin ana konularının tanımlanması ile başlayacak, sonrasında milli gelir muhasebesi ile devam edecektir. Sonrasında neoklasik ve Keynesyen ekoller çerçevesinde genel makroekonomik analizler ele alınarak, dinamik toplam talep ve toplam arz, IS-LM modelleri, para ve maliye politikaları, yatırım ve tüketim kararları, açık ekonomilerde makroekonomik kararlar, döviz kuru ve faiz oranlarının belirlenmesi gibi konular işlenecektir.

ECON 506 Makroekonomik Teori

İlk dönemdeki dersin devamı olan bu derste bir miktar daha detaya inilerek açık bir ekonomide para ve döviz piyasalarının işleyişi, enflasyonu ile mücadele yöntemleri gibi konular anlatılacaktır. Yine bu çerçevede, Marshall-Lerner koşulu, Keynesyen Teori, açık ve kapalı ekonomilerde para ve sermaye piyasalarının işleyişi, makroekonomik modeller ve bu modellerde rasyonel beklentiler, politikaların etkinliği ve makroekonomik modellemenin dinamikleri gibi konular ele alınacaktır.

ECON 508 Ekonometri

 

 

Seçmeli Dersler

ECON 510 Uluslararası İktisat 

Bu derste öğrencilere uluslararası iktisadî ve ticarî faaliyetlerin işleyiş mekanizması, bu ilişkilerin ortaya çıkmasını sağlayan ana nedenler ve bu ilişkileri açıklamaya çalışan ana teoriler ele alınacaktır. Yine uluslararası iktisadî faaliyetlerin ve ticaretin gelişmesi ve daha etkin hale gelmesi amacıyla geliştirilen ekonomi politikalarına, döviz fiyatlarını belirleyen etkenlere, ödemeler dengesi bilançosunun temel bileşenlerine, dış ticareti belirleyen faktörlere, ülkeler arasındaki sermaye akımlarının temel şekil ve belirleyenlerine ve küreselleşmenin uluslararası ekonomiyi nasıl etkilediği gibi konulara değinilecektir.

ECON 511 İnovasyon Ekonomisi  

Bu derste, temelde ekonomik kalkınmanın bilgi temelli ekonomik yapı ile ilişkisi ve inovasyonun rekabet gücü üzerindeki etkisi incelenmektedir. Yaratıcılığın sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme sürecindeki rolü, şahıslar, firmalar ve ülkeler üzerinden örnekler ile analiz edilmektedir.  Ayrıca, araştırma ve geliştirme, fikri mülkiyet hakları ve patent ekonomisine dair teorik modellerin inovasyon göstergeleri üzerinden öğrencilere aktarıldığı bu derste, küresel veri kümeleri kullanılarak güncel uygulamalar ve vaka çalışmaları ele alınmaktadır.

ECON 512 Oyun Teorisi 

İktisat teorisi uygulamalarında sıklıkla kullanılan oyun teorisini esas alan bu derste, katılımcılara farklı varsayımlar altında gerçekleşen oyunlara ve bunlara ilişkin denge koşulları ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Bu çerçevede katılımcılar arasında işbirliğinin olmadığı normal ve ardışık oyunlar, katılımcıların rakipleri ve oyunun koşulları ile ilgili tam ve mükemmel bilgi sahibi olup olmamaları esas alınarak anlatılacaktır. Bu oyunların ekonomi teorisinde ve uygulamalarında ne şekilde kullanıldığına örnekler aracılığıyla değinilecektir. Ayrıca derste deneysel oyun teorisi ve Markov-mükemmel dengesi gibi ileri konular da tartışılacaktır.

ECON 513 Parasal İktisat 

Parasal iktisada ilişkin bu derste öncelikli olarak paranın bir ekonomideki temel işlevleri ile para talebini etkileyen faktörler ele alınacaktır. Sonrasında ise para arzı, para politikasının temel bileşenleri, Merkez Bankalarının bir ekonomideki rolleri, politika ve piyasa faiz oranlarının belirlenme süreçleri gibi konulara değinilecektir. Para politikasının reel ekonomiye etkisinin açıklamakta kullanılan parasal aktarım mekanizmalarına ilişkin farklı kavram ve modeller açıklanacak, optimal kurumsal ve operasyonel para politikasının nasıl belirlenebileceği sorunsalı ele alınacaktır. Yine bu minvalde finansal piyasalarda oluşabilecek kimi aksaklıklar ile makro-finansal bağlantılar üzerinde bilgi verilecektir.

ECON 514 Endüstriyel Ekonomi 

Bu ders kapsamında esas itibariyle piyasalarda meydana gelebilecek olası aksaklıklar temel alınacak, optimizasyon ve oyun teorisinin farklı modelleri kullanılarak monopol, oligopol, ve karteller gibi tam rekabet piyasası dışındaki farklı piyasa yapılarının ve bu tür piyasa yapılarında faaliyet gösteren firmaların çeşitli fiyat ve fiyat harici stratejilerinin modellenmesi anlatılacaktır. Bu tür piyasa yapıları sebebiyle oluşabilecek toplumsal refah kayıplarının önüne geçmek amacıyla uygulanan antitröst düzenlemelerine ve rekabet politikalarına küresel bir bakış açısıyla değinilecektir.

ECON 515 Enerji Ekonomisi 

Bu derste petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik gibi ana enerji kaynaklarının spot ve vadeli piyasalardaki işlemlerinin teorik ve ampirik yaklaşımlarının incelenecek, enerji kullanımının, ekonomik büyümenin ve çevrenin politik iktisadi analizine, hükümet regülasyonu ekonomisinin lokal, bölgesel, uluslararası ve küresel politikalar üzerindeki etkisine değinilecektir.

ECON 516 Kamu Ekonomisi 

Ana temasını maliye politikalarının oluşturduğu bu derste maliye politikasına ilişkin temel kavramlar, maliye politikası uygulamaları, pazar ekonomisi ile kamu ekonomisinin karşılaştırmalı analizi, kamu malları gibi konular anlatılacaktır. Yine oylama, sözleşme ve oyun kuramı gibi modeller çerçevesinde kamu maliyesine ilişkin karar verme süreçleri, bürokrasinin iktisadî analizi, yerel ve merkezi bütçeler, bütçeleme süreci, kamu harcamalarının gelişimi, kamu gelirleri ve refah gibi konular da ele alınacaktır.

ECON 517 Zaman Serisi Ekonometrisi 

Bu derste niteliksel ileriyi tahmin yöntemlerinden bahsedilecek, farklı zaman serisi modelleme yaklaşımları, regresyon analizi ve ekonometrik modelleme anlatılacaktır. Ders kapsamında, zaman serilerinin özellikleri vurgulanarak, eldeki verinin yapısına en iyi uyan ve en iyi tahmin yapmaya yönelik model seçimi öğretilecektir. Derslerin işlenişi sırasında E-views ve RATS istatistiksel paket programlarından yararlanılarak uygulamalar yapılacaktır.

ECON 518 Panel Veri ve Yatay Kesit Verisi Modelleri 

Zaman serilerinin analizine ilişkin derse ek olarak bu ders de ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yönelik faklı modellerin geliştirilmesi becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ders kapsamında yatay kesit ve panel verinin modellenmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar ve bu modellerin tahmininde karşılaşılabilecek sorunlar ve ilgili ekonometrik yöntemler anlatılmaktadır.  Ders kapsamında bir istatistiksel paket program olan STATA’dan yararlanılarak uygulamalar yapılacaktır.

ECON 519 Çevre Ekonomisi 

Çevre ve iktisat arasındaki karşılıklı etkileşimi temel alan bu derste iktisadî faaliyetler ile ve diğer sosyal amaçlar arasındaki dengenin sağlanması için iktisadî işleyişin en uygun şekilde nasıl düzenlenmesi gerektiği konusu ele alınacaktır. Genel itibariyle mikroekonomiye ilişkin teori ve uygulamaların kullanılacağı derste sürdürülebilir çevre politikaları ile iktisadî etkinlik ve verimliliğin ne şekilde optimize edilmesi gerektiği sorusu dersin ana temasını teşkil etmektedir.

ECON 520 Kalkınma Ekonomisi

Bu ders kapsamında katılımcılara kalkınmaya ilişkin temel tanım, kavram ve kuramlar anlatılacaktır. Bu çerçevede iktisadî kalkınmanın ve büyümenin çeşitli göstergeleri, iktisadî kalkınmayı açıklamaya çalışan farklı iktisat kuramları ile kalkınma kavramına ve teorilerine yöneltilmiş eleştiriler ele alınacaktır. Bu temel bilgilerle birlikte ekonomilerin yapısal dönüşümleri, sanayileşme, tarımsal dönüşüm ve çevre, kalkınma politikaları ve piyasa ilişkisi gibi somut konularda karşılaşılan sorunlara ampirik bir bakış açısıyla değinilecektir.

ECON 521 Ulaştırma Ekonomisi 

Ders kapsamında bu alana ilgi duyan öğrencilere bir bütün olarak ulaştırma sektörüne ilişkin iktisadî analizler yapabilme becerisinin kazandırılması ve ulaşım sektörünün ekonomik kalkınmaya katkılarının anlaşılması amaçlanmaktadır.

ECON 522 Gayrimenkul ve Şehir Ekonomisi 

Gayrimenkul, inşaat ve yapı sektörlerindeki iktisadi faaliyetleri akademik bir bakış açısı ile incelemeyi hedefleyen bu derste ayrıca şehir ekonomisi analiz edilmektedir. Dersin başında konut sektörü ve finansmanına dair ekonomik modeller ve uygulamalar işlenirken, akabinde ticari gayrimenkullerin inşaat ve işletme ekonomisi üzerinde durulmaktadır. Bankacılık ve sermaye piyasalarındaki gayrimenkul ürünlerine dair modellerin ve uygulamaların gösterildiği bu derste, bu ürünlerin bazılarının simülasyonları ve hesaplamaları detaylı şekilde incelenmektedir. Bu ders ayrıca, akıllı şehirleşme, kentsel dönüşüm ve yeşil yapılaşma gibi konuların finansman boyutuna ve ekonomik büyümeye etkisine değinilmektedir.

ECON 523 İslam Ekonomisi ve Finansı 

Bu ders, İslami ekonomik ve finansal sistemi anlayabilmek için bir giriş mahiyetindedir.  Dersin temel amacı, temel kavramları kullanarak İslam Ekonomisi ve Finansı’ndaki başlıca teorileri ve uygulamaları öğretmektir. İslam’daki ekonomi paradigmasını anlayabilmek için İslam Ekonomisi ve Finansı’nın kökenlerinden ve tarihsel arka planından başlayan bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana bölümünde ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır. Bu ders ayrıca, Türkiye tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslam Ekonomi ve Finansı’nın Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi içerisinde nasıl bir yer edindiğini göstermektedir.

ECON 524 İslam’da İktisadi Hukuk

Bu ders, ekonomik analiz yöntemlerinin hukuk alanında uygulandığı iddiasına dayanmaktadır. Özellikle hukuk kurallarını ve hukuk kurumlarını ekonomik verimlilik açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Mülkiyet, hukuk, tazminat, sulh ve içtihat gibi hukuk düzen ve uygulamalarının ekonominin verimliliği ilkesiyle ne kadar örtüştüğünü inceleyerek kural koyuculara ve hakimlere yol göstermeye çalışır.

ECON 525 İslam ve Politik Ekonomi

Bu derste iktisadi fikir ve doktrinler, yani  insanların etraflarındaki ekonomik dünyayı nasıl algıladıkları ve anlamlandırdıkları konuları tartışılır. Bu tartışmalar Doğu ve Batı medeniyetlerinin perspektifleri göz önüne alınarak karşılaştırmalı bir yöntemle ele alınır. Öte yandan fikir ve doktrinlerin ortaya çıktığı çevreden bağımsız olmadığı kabulünden hareketle fikirlerin ortaya çıktığı zaman ve mekandaki iktisadi şartların tartışılmasını, dolayısıyla iktisat tarihiyle bir alakanın kurulmasını da göz önünde bulundurur.

ECON 527 Davranışsal Ekonomi ve Finans

Bu ders, psikolojik arka planı ekonomi ve finans alanlarına dahil eden literatürü ve ilgili araştırmaları incelemektedir. Bilişsel önyargılara, bireysel duygulara ve karar vermedeki diğer psikolojik etkilere yönelik araştırmalara dair var olan teorileri tanıtmaktadır. Bu ders aynı zamanda, bu teorilerin ekonomi ve finans alanındaki uygulamalarını da araştırmaktadır. Bu derste genel olarak çeşitli davranış çerçeveleri, önyargılar ve sezgisel araştırmalar incelenecek ve bunların piyasa ve yatırımcılar üzerindeki bazı etkiler incelenecektir. Ayrıca, psikoloji ve karar verme alanlarındaki insan davranışlarına dair daha popüler ve kabul gören teoriler ve akademik makaleler tartışılarak, ekonomide ve finansal piyasalardaki irrasyonel davranışların öne çıkan bazı özellikleri de tanımlanacaktır.

ECON 528 İşgücü Ekonomisi

Bu ders, aşağıdaki gibi önemli soruları ele alan işgücü piyasasının teorik ve ampirik bir incelemesini sağlamayı amaçlamaktadır: Ücretler nasıl belirlenir? İşsizlik nedir ve neden gözlemliyoruz? Demografi ve işgücü piyasası sonuçları arasındaki bağlantılar nelerdir? Eğitime yatırım yapmaya değer mi? Göçün ücret kazançları üzerindeki etkisi nedir? Ekonomilerde kayıt dışı işgücü piyasası neden ortaya çıkıyor? Bunlara ek olarak, derste ABD ve Türkiye işgücü piyasalarının önemli yönleri tartışılacaktır.

ECON 545 Türkiye Ekonomisinde Güncel Konular

Bu derste güncel ekonomik veriler kullanılarak, güncel ekonomik konular tartışılırken Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri derinlemesine incelenmektedir. Ekonomi ve finans kurumları Türkiye ekonomisinin genel işleyişi üzerinde analiz edilmekte ve büyük şirketler Türkiye’deki iş hayatı hakkında tartışılmaktadır. Ekonomik büyüme, işsizlik, uluslararası ticaret, özelleştirme politikaları gibi başlıca ekonomik konulara odaklanan bu derste ayrıca bankacılık ve sermaye piyasaları üzerinden Türkiye’de finans sektörünün güncel sorunları analiz edilmektedir.

ECON 546 Modern Türkiye’nin İktisadi Tarihi

Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi sürecinde ele alındığı gibi, ekonomide moderniteye geçiş yapısal ve kurumsal değişim analizleridir. Bu derste Osmanlı Devleti’nin son döneminin ekonomik politikaları, Cumhuriyet’e geçiş ve sonrası, Büyük Buhran sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeler, ithal ikameci politikalar, 1980 sonrası liberal politikalar incelenmektedir.

ECON 550 Ekonomide Güncel Konular

Bu dersin amacı, katılımcıların ekonomi ile ilgili seçilmiş konularda bilgi ve yetkinliklerini geliştirmektir.

EFIN 518 İslami Finans

Bu derste, son dönemde küresel ölçekte kayda değer büyüme kaydeden bir finansman türü olan İslamî finansın temel ilkeleri, temel sözleşme türleri, farklı finansal sektörler esas alınarak ve konvansiyonel finans ile karşılaştırmalı şekilde anlatılmaktadır. Bu şekilde katılımcıların gerek ülkemiz gerekse küresel ölçekte büyük potansiyel taşıyan bu finansman türü hakkında teorik ve uygulamalı yetkinlik sahibi olması amaçlanmaktadır. Derste, Murabaha, İcara, Mudaraba, Muşaraka, Salam, İstisna gibi İslami finansman sözleşmeleri, bunların kullanımı, yönetimi, içerdiği riskler, İslami finansal kurumlar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, Sukuk ve İslami yatırım fonları gibi sermaye piyasası araçlarına ve kurumlarına değinilecektir. Ayrıca derste, İslami bankacılık ve sermaye piyasasının gelişmesinin önündeki sorunlar da analiz edilecek ve tartışılacaktır

İletişim

econ@ihu.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur