İbn Haldun Üniversitesi

MA in Private Law (in Turkish)

Why Private Law at Ibn Haldun University?

Türkiye’de toplumsal, kültürel, ekonomik, teknolojik alanlarda yaşanan hızlı gelişmeler, küreselleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunlar nedeniyle uzman hukukçulara duyulan ihtiyaç, her zamankinden daha fazladır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek adına yola çıkan İbn Haldun Üniversitesi, özel hukuk alanında uzman, üst düzey hukuk bilgisine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim nitelikli hukukçular yetiştirmektir. Bu programda, her şeyden önce kendine özgü öğretim yöntemlerini hayata geçirerek, ezberci bakış açısından uzak duran, düşünüp muhakeme eden, karşılaştığı hukuki problemleri doğru şekilde teşhis eden, hızlı ve amaca odaklı çözümler geliştiren, hukuk nosyonuna sahip, hukuk dilini doğru kullanan, sözlü sunum becerileri gelişmiş olan nitelikli hukukçular yetiştirmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde Özel Hukuk tezli yüksek lisans programı açılmıştır.

Uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak faaliyet gösteren İbn Haldun Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu, 7/24 açık olan zengin kütüphanesi, geniş burs imkânları ve uluslararası bağlantıları sayesinde araştırmacı hukukçulara seçkin imkânlar sunmaktadır.

About The Program

Head of Department:

Prof. Dr. Ömer Çınar

The program includes general theoretical courses in various fields of private law, as well as courses on specific subjects to provide specialization in certain subjects.

 • Civil Law
 • Commercial Law
 • Labor and Social Security Law
 • International Private Law
 • Law of Obligations
 • Execution and Bankruptcy Law
 • Law of Civil Procedure
 • International Commercial Law
 • International Commercial Arbitration Law
 • Intellectual Property Law
 • Energy Law
 • Protection of Personal Data
Curriculum
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 500 Seminer 1 0 0 6
HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 9 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
HUK … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 21 122
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 500 Seminer 1 0 0 6
HUK 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
HUK 503 Avrupa Birliği Tüketici Hukuku 3 0 3 8
HUK 504 İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması 3 0 3 8
HUK 505 Tahkim Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 8
HUK 506 ICC Tahkimi ve Uygulaması 3 0 3 8
HUK 507 Milletlerarası Usul Hukuku 3 0 3 8
HUK 508 Özel Hukuk Kişilerinin Kamusal Faaliyetleri 3 0 3 8
HUK 509 Fikri Mülkiyet Hukuku 3 0 3 8
HUK 510 Uluslararası Ticaret Hukuku 3 0 3 8
HUK 511 Anonim ve Limited Şirketler Hukuku 3 0 3 8
HUK 512 İsimsiz Sözleşmeler 3 0 3 8
HUK 513 Sendikal Haklar 3 0 3 8
HUK 514 Hava Hukukunun Temel İlkeleri 3 0 3 8
HUK 515 İcra ve İflas Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 8
HUK 516 Telif Hukuku 3 0 3 8
HUK 517 İdarenin Özel Hukuka Tabi Faaliyetleri 3 0 3 8
HUK 518 Uluslararası Özel Hukukta Güncel Gelişmeler 3 0 3 8
HUK 519 Uluslararası Yatırım Hukuku 3 0 3 8
HUK 520 Teminat Hukuku 3 0 3 8
HUK 521 Rekabet Hukukunun Güncel Sorunları 3 0 3 8
HUK 522 Vakıf Hukuku 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak için toplam 21 kredi ve 124 AKTS’lik yedi ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 8 adet ders alınır. Bunların iki tanesi zorunlu, altı tanesi seçmeli derstir.

2) Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri Özel Hukuk Doktora Programından akademik danışmanının onayıyla en fazla iki ders alabilirler.

Course Contents

HUK 500-O Seminer
Seminer dersi, öğrencinin lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma yöntemlerine uyarak yapacağı araştırmaların neticelerini, sunum hazırlama yöntemlerini kullanarak hazırlaması ve grup önünde sunum yapma becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

HUK 501-O Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Öğrencilere bilimsel araştırmaların yöntemleri, teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi. Araştırma yöntembiliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi. Yayın Etiği, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler.

Seçmeli Dersler

HUK 503-O Avrupa Birliği Tüketici Hukuku
Avrupa Birliği Konseyi, tüketicilerin  korunması amacıyla birçok yönerge (direktif) kabul etmiştir. Bu yönergelerin tamamı AB’ye üye ülkelerce iç hukuklarına aktarıldığı gibi, üyelik görüşmeleri devam eden ülkemizde de tüketici hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin AB’ye uyumlaştırılması amacıyla birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş ve Kanunun uygulanması için çeşitli yönetmelikler de çıkarılmıştır.  Bu derste AB tarafından tüketicinin korunması amacıyla kabul edilen yasal düzenlemeler, Türk hukuku ile mukayeseli olarak incelenecektir.

HUK 504-O İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması
Bu ders kapsamında genel olarak kişisel verilerin korunması ve işçinin kimlik, adres, etnik kökenin, fiziki özellikleri, sağlık, öğrenim, iş durumuna, bireysel veya aile içi yaşantısı, gibi özel verileri korunmasına ilişkin mevzuat ve uygulamalar incelenecektir.

HUK 505-O Tahkim Hukukunun Güncel Sorunları
Milli ve milletlerarası tahkim günümüzde önem kazanan uyuşmazlık çözüm yollarınsan biridir. Bu dersin amacı tahkim hukukuna ilişkin kurumsal ve arızi tahkim kuralları ile devlet hukuklarını karşılaştırmalı olarak incelemektir.

HUK 506-O ICC Tahkimi ve Uygulaması
ICC tahkimi şüphesiz en çok kullanılan uluslararası tahkim türüdür. Türk iş dünyası da ağırlıklı olarak bu tahkim türünü tercih etmektedir. Bu dersin amacı ICC tahkimi ve uygulamasını incelemektir.

HUK 507-O Milletlerarası Usul Hukuku

 

HUK 508-O Özel Hukuk Kişilerinin Kamusal Faaliyetleri

 

HUK 509-O Fikri Mülkiyet Hukuku 
Avrupa Birliği Hukuku kapsamında fikri haklara sağlanan koruma, topluluk müktesebatında önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda fikri haklara dair çeşitli yönergeler ve regülasyonlar AB Hukukunda uygulanmaktadır. Her ne kadar ülkemiz AB üyesi olmasa da Gümrük Birliği ve AB üyelik süreci dikkate alındığında söz konusu düzenlemeler hukukumuza etki etmektedir. Bu çerçevede, “Bilgi Topluluğu Yönergesi””),  “Uygulama yönergesi” gibi düzenlemeler ve bu düzenlemeler hakkında topluluk mahkemesinin kararları, Türk fikri hakları ile mukayeseli olarak incelenmesi ders içeriğini oluşturmaktadır.

HUK 510-O Uluslararası Ticaret Hukuku
Bu dersin amacı öğrencilere Uluslararası Ticaret Hukuku ile ilgili temel ilkeleri ve teorileri öğretmektir. Bu derste incelenecek konular arasında, uluslararası ticari riskler, lex mercatoria, CISG, Uluslararası ticarette ödeme yöntemleri, akreditif, banka teminat mektupları, Uluslararası Ticari Terimler (INCOTERMS) ve belgeler bulunmaktadır.

HUK 511-O Anonim Şirketler Hukuku

 

HUK 512-O İsimsiz Sözleşmeler

 

HUK 513-O Sendikal Haklar
Bu derste öğrencilerin, sendika hakkının tarihi gelişimi, olumlu ve olumsuz sendika özgürlüğü, sendikal güvenceler gibi sendika hukukuna ilişkin kavram ve kurumların Türk İş Hukuku, Uluslararası Anlaşmalar ve başta Alman Hukuku olmak üzere mukayeseli olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede derste başarı sağlayan öğrencinin, kütüphane ve elektronik veri tabanları vasıtasıyla, kaynak araştırmaları yapması, bulunan kaynakları sistematize etmesi, kaynak kullanımında bilimsel etik çerçevesinde atıf yöntemlerini kullanarak araştırma ve mukayese yapması beklenmektedir.

HUK 514-O Hava Hukukunun Temel İlkeleri
Ders kapsamında öncelikle hava hukukunun oluşumu, tarihsel gelişim süreci ve günümüzde geldiği nokta ele alınacaktır. Sonrasında hava hukukunun temel kaynakları ve bu kaynakların uluslararası ve ulusal nitelikleri incelenecektir. Hava hukukunun uluslararası ve ulusal yönü göz önünde tutularak, hava hukukunun oluşumunu sağlayan uluslararası sözleşmeler ile ülkelerin sivil havacılık mevzuatları arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. Böylelikle hem uluslararası hukuk bağlamında hava hukukuna ilişkin sözleşmelerin belirlediği temel esaslar incelenecek hem de mukayeseli hukuk bağlamında yabancı devletlerin sivil havacılık mevzuatları, hava hukukunun temel ilkeleri kapsamında karşılaştırılacaktır.

HUK 515-O İcra ve İflas Hukukunun Güncel Sorunları
İcra ve İflas Hukuku günümüzde en çok ilgi çeken hukuk alanlarından biridir. İcra ve İflas Kanunu değişiklik çalışmaları yürütülmektedir. Konkordatoya ilişkin yeni bir düzenleme de yeni kabul edilmiştir. Bu dersin amacı İcra ve İflas Hukukuna ilişkin güncel sorunları incelemektir.

HUK 516-O Telif Hukuku
Avrupa Birliği Hukuku kapsamında fikri haklara sağlanan koruma, topluluk müktesebatında (acquis communautaire) önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda fikri haklara dair çeşitli yönergeler ve regülasyonlar AB Hukukunda uygulanmaktadır. Her ne kadar ülkemiz AB üyesi olmasa da Gümrük Birliği ve AB üyelik süreci dikkate alındığında söz konusu düzenlemeler hukukumuza etki etmektedir. Bu çerçevede, “Bilgi Topluluğu Yönergesi” (“Information Society Directive”),  “Uygulama yönergesi” (“Enforcement Directive”) gibi düzenlemeler ve bu düzenlemeler hakkında topluluk mahkemesinin kararları, Türk fikri hakları ile mukayeseli olarak incelenmesi ders içeriğini oluşturmaktadır.”

HUK 517-O İdarenin Özel Hukuka Tabi Faaliyetleri
Ders kapsamında idarenin özel hukuk kişileriyle eşit hak ve yükümlülükler çerçevesinde kurduğu hukuki ilişkiler, özellikle idarenin özel hukuka tabi sözleşmeleri çerçevesinde ele alınacaktır. Buna ek olarak sınai ve ticari kamu hizmetlerinin yürütülme biçimleri de ders içeriğinde önemli yer tutacaktır.

HUK 518-O Uluslararası Özel Hukukta Güncel Gelişmeler
Yabancı unsurlu özel hukuka ilişkin konularda, Türk Milletlerarası Özel Hukukundaki gelişmelerin güncel mahkeme kararlarıyla ve mukayeseli hukuk açısından değerlendirilmesi, bu dersin amacını oluşturmaktadır.  Bu derste incelenecek konular arasında milletlerarası aile hukuku, uluslararası sözleşmelere ve akit dışı borç ilişkilerine uygulanacak hukuk, milletlerarası miras hukuku gibi temel konular yer almaktadır.

HUK 519-O Uluslararası Yatırım Hukuku
Bu dersin amacı, öğrencilere uluslararası yatırım hukukunun kaynaklarının ve gelişiminin öğretilmesidir. Bu derste incelenecek konular arasında Uluslararası Yatırım Hukukunun kaynakları, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankasının yatırımlar konusundaki çalışmaları, iki tarafları yatırım anlaşmalarının özellikleri ve önemi, çok taraflı bir yatırım anlaşmasına gerek olup olmadığı, yabancı yatırımın millileştirilmesi ve tazminat, MIGA ve ICSID bulunmaktadır

HUK 520-O Teminat Hukuku

 

 

HUK 512-O Rekabet Hukukunun Güncel Sorunları
Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinin işlemesi için zorunlu olan bir hukuk dalıdır. Bu derste rekabet hukuku kavramı, çerçevesi, amaçları, özellikleri ve yapısı, pazar tanımı ve analizleri, karteller, anlaşmalar, dünyada rekabet sistemlerindeki farklılıklar gibi konulara değinilecektir. Bu çerçevede, rekabet hukuku ve iktisadı alanlarına ilişkin olarak dünyada ve Türkiye’de güncel tartışma, gelişme ve pratik olayların analizleri ele alınacaktır. Böylece pratikte karşılaşılan güncel hukuki sorunlara çözüm önerisi getirmeleri sağlanacaktır.

HUK 522-O Vakıf Hukuku
Türk Medeni Kanununun ve Vakıflar Kanununun Vakıflara İlişkin Hükümlerinin İncelenmesi Eski ve yeni vakıflara ilişkin yapılan araştırmaların sunulması Eski vakıflar ile yeni vakıflara ilişkin farklılıklarının ortaya konulması.

HUK 523-O Hukuki Argümantasyonda Etik Teorilerin Katkısı

 

HUK 524-O Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku

 

HUK 525-O Kamu Özel Ortaklığı (PPP Sözleşmeleri)
Kamu idareleri ve özel sektör işbirliği ile yapılan projeleri uluslararası hukuk ve Türk hukuku hükümleri, doktrinde ileri sürülen görüşler ve mahkeme kararları ışığında değerlendirmektir.

 

HUK 526-O Mal Rejimleri Hukuku

 

HUK 527-O Elektronik Haberleşme Hukuku
Bu derste elektronik haberleşme sektöründe temel ilkeler, lisanslama, yetkili mercilere başvuru, rekabet, kişisel veri işleme, sektördeki düzenleme ve denetim mekanizmaları, tüketici hakları, iletişim hizmetleri, iletişim kaynakları ve altyapısı, şebeke ve hizmet alanları, sektörde teknolojik gelişmeye ilişkin usul ve esaslar idare hukuku kapsamında ele alınacaktır.

HUK 528-O Sermaye Piyasası Hukuku

 

HUK529-O Çocuk Hukuku

 

HUK 530-O Kamu İhale Sözleşmeleri

 

HUK 531-O Enerji Hukuku

 

HUK 532-O Çek Hukuku

 

HUK 533-O Marka Hukuku

 

HUK 534-O İş Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
Bu derste amaç, bireysel ve toplu iş hukukunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlık türleri ile bu uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin mevcut ve olası hukuki sorunları alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelemektir.

HUK 535-O Türk İş Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Bağlamında Uzaktan Çalışma

Contact

law@ihu.edu.tr

Fields marked with an * are required