Loading, please wait.

MA in Big Data and Business Analytics (in Turkish)

Why MA in Big Data and Business Analytics at Ibn Haldun University?

Kişisel bilgisayarlarımız, telefonlarımız, akıllı saatlerimiz, kullandığımız ev aletlerimiz ile her saniye çok büyük miktarda veri üretmekteyiz. Üretilen veri miktarının büyüklüğünü hayal edebilmek için insanoğlunun yaratılışından 2000 yılına kadar üretilen verinin toplamından daha fazlasını artık her sene üretmekte olduğumuz gerçeğini hatırlamamız yeterli.

Günümüz iş dünyası da artık veri odaklı bir dünya. İnternet ve diğer dijital teknolojilerin devreye girmesi ile firmalar her zamankinden çok daha fazla veriyi toplamakta, entegre çözümler ile idari bölümlerin içinde sıkışmış, unutulmuş veriyi firma genelinde analiz edebilmektedir.

Son zamanlarda meydana gelen bu veri patlaması aynı zamanda bazı zorlukları ve imkânları da beraberinde getirmiştir. Verinin doğru şekilde depolanması, faydalı bilginin gün yüzüne çıkarılması, anlık verilerin görselleştirilmesi, bilginin stratejik ve operasyonel kararların alınma sürecinde doğru şekilde kullanılması çok hayati hale gelmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi Büyük Veri ve İş Analitiği Yüksek Lisans Programı amaca matuf olarak üç sacayağı üzerine kurgulanmıştır. Program işletme, veri bilimi ve analitik alanlarını kapsayacaktır. Tezli ve tezsiz olarak sunulacak programda dersler uygulama odaklı tasarlanacaktır. Dünyadaki örnekleri dikkate alınarak “uygulama odaklı geziler” (immersion field trips) de programda yer alacaktır.

About Program

Head of the Department:

Prof. Ümit Hacıoğlu

Objectives of the Program:

Teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler;  üretim, dağıtım, pazarlama ve finans alanlarında entegre bilgi birikimine sahip, yönetsel becerisi yüksek ve veri analizi konusunda yetkin insan kaynağına önemli ölçüde bir talep doğurmuştur.

Günümüz dünyasında elde edilen büyük boyuttaki verilerden işe yarar bilgi çıkarmak için geleneksel yöntemler artık yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple, büyük veri ve iş analitiği programının amacı;

 • Büyük veriyi en uygun karar vermeyi sağlayacak, verimi arttıracak ve maliyetleri düşürecek şekilde nasıl işlenmesi gerektiği hakkında genel bir bilgi ve beceri kazandırmak
 • Veri analitiğinde kullanılan temel kavram ve araçları öğretmek
 • Büyük ve küçük ölçekli verilerin analizinde kullanılan farklı teknolojileri öğretmek
 • Veri analitiği teknoloji ve araçlarını en verimli ve uygun şekilde iş hayatında karşılaşılan problemlere uygulama becerisi kazandırmak
 • İş dünyasına uygulamaları hakkında analitik yaklaşımlarla ilgili tecrübe sahibi olmayı sağlamaktır.

Scope of the Program:

Büyük veri ve İş Analitiği Programı bünyesinde

 • Veri madenciliği,
 • İstatiksel model kurma
 • Yapay zeka kavramları
 • Büyük veri işleme

gibi konular, uygulamalar baz alınarak verilecektir.

Program temel olarak:

 • Veri analizi bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör yöneticileri;
 • Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve iş analitiği alanına merak duyan, bu konuda kendisini geliştirmek isteyen çalışanları;
 • Kariyer planında iş analitiği alanıyla ilgili tecrübe sahibi olmak düşüncesinde olan kişileri;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.

Application Requirements

Visit the MA Programs Application Requirements page.

Teaching Staff

Visit the department page for Teaching Staff.

Curriculum

Visit the curriculum page.

Course Contents

BIA 500 Seminar

Bu ders, öğrencilerin çeşitli uygulamalı sosyal araştırmalarla ilgili konularda tartışmaları ve fikir üretmeleri için bir ortam sağlar. Öğrenciler, seçtikleri bir araştırma konusu üzerinde derinlemesine bir çalışma yürütür, araştırma alanındaki uzmanlarla sorunları tartışır, tartışma gruplarında çalışır, seçilen konularda münazara eder ve problem çözer. Seminer Dersinde öğrencilere, programda edindikleri bilgi, beceri ve pratik deneyimlerini entegre etme fırsatı verilir.

BIA 501 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

Bu dersin amacı, öğrencilerin araştırma tasarımı ve metodolojisi konusundaki bilgi ve anlayışlarını, özellikle nicel araştırma yöntemlerine ve etik yönergelere odaklanarak geliştirmeleridir. Dersin içeriği şu şekildedir: (i) araştırma yöntemleri, yani bir hipotezin nasıl formüle edileceği ve bunun için bir araştırma sorusu nasıl oluşturulacağı, bir araştırma sorusunu araştırmak için deneylerin nasıl tasarlanacağı ve gerçekleştirileceği, bir deneyin sonuçlarının nasıl analiz edileceği ve çizileceği sonuçlar; (ii) araştırma ve yayın etiği; yani araştırma yaparken ve akademik metinler yazarken ortaya çıkan etik sorunlar; (iii) akademik metinlerin nasıl yazılacağı; diğer bir deyişle, konferans bildirileri, dergi makaleleri ve tezler gibi akademik metinlerin stili, organizasyonu ve ana hatları.

BIA 502 Veri Odaklı İşletme Yönetimi

Veri, enformasyon ve bilgi iş dünyasında her zaman kritik bir rol oynamıştır. Toplanabilen ve saklanabilen çeşitli verilerin miktarı artmaktadır, bu nedenle şirketler veri işleme ve analiz için yeni çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Ders, Büyük Veri kavramı üzerine düşünceler sunmaktadır. Dersin amacı, Büyük Veri analitiğinin şirket yönetiminde etkili bir destek olduğunu göstermektir. Ayrıca Büyük Veri analitiğinin şirketlere daha etkin destek sağlayabileceği alanlar ve faaliyetler de ele alınacaktır.

BIA 503 Uygulamalı İstatistik

Bu ders araştırma sürecinde veri analizi için olasılık ve istatistiğin temellerini sağlar. Konular arasında bilgisayar ve istatistik yazılımları kullanarak veri toplama, keşifsel veri analizi, rastgele değişkenler, ortak ayrık ve sürekli dağılımlar, örnekleme dağılımları, tahmin, güven aralıkları, hipotez testleri, temel simülasyon ve önyükleme, dağıtımsız teknikler, doğrusal regresyon, varyans analizi, iki yönlü tablolar yer alır.

BIA 504 İş Analitiğinde Yeni Yaklaşımlar

Web 2.0 ile birlikte firmalar müşterileri ile ilgili daha fazla veri toplama becerisine kavuşmuştur. Firmalar müşterilerinin işlemleri ile ilgili elde ettikleri mikro düzeydeki verileri diğer veri kümeleri ile ilişkilendirme yeteneğine sahiptir. Bu dersin içeriği firmaların yararlı tahminler oluşturmak için bu verilere uygulanabilecek güçlü ve basit istatistiksel modeller oluşturmaktır. Derste, veri üreten rasyonel tüketici davranışı modelleri oluşturmak için verilerde örüntü belirleme, kümeleme ve korelasyonun ötesine geçilecektir. Bu nedenle amaç, bir tüketici davranışı “modeli” oluşturmak ve bu modeli verilere uygulamak ve bu modelin ne kadar doğru olduğunu test etmek ve gerekirse düzenleme yapmaktır. Bunun yanında elde edilen modeller doğrultusunda eğer firma strateji değiştirirse sonuçların ne olacağını tahmin etmek de dersin konuları arasındadır.

BIA 505 R ile Yapay Zeka ve İş Analitiği

Öğrenciler yapay zeka çözümleri sunan yazılım platformlarına aşinalık kazanacaklar. İşle ilgili farklı uygulama alanlarından gelen sorunları ele alacaklar ve pratik olarak R’de sunulan yapay zeka paketlerini kullanacaklardır. Denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, sentiment analizi ile ilgili araçlar, pratik uzmanlığı arttırmak için sunulacaktır.

Seçmeli Dersler

BIA 510 Pazarlama Analitiği

Bu ders, pazarlama alanındaki seçkin uygulamaları öğrenmeye yönelik vaka tabanlı bir yaklaşımı hedeflemektedir. Pazarlama analitiği geniş anlamda “doğru iş kararları vermek için pazarlama ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve analizi” olarak tanımlanabilir. Bu ders bölümleme, hedefleme, algısal haritalar, ürün planlama, pazar tepki modelleri, kampanya tasarımı ve doğrudan pazarlama gibi uygulama konularını kapsar.

BIA 511 Derin Öğrenme

Makine öğrenmesinin bir alt dalı olan derin öğrenme yöntemleri etiketli veya etiketsiz verilerden yüksek seviye soyut modelleme yapabilmektedir. Son yıllarda donanım ve algoritmalardaki gelişmeler bu yöntemlerin büyük veri analizi, bilgisayarla görme ve doğal dil işleme konularında sık kullanılmasını sağlamıştır. Bu ders ile derin öğrenme yöntemlerinin popülerliğinin ardında yatan teorik ve pratik yönler çalışılacaktır. Aynı zamanda derin öğrenme uygulamaları ile pratik deneyim kazanılacaktır.

BIA 512 Optimizasyon için Nicel Yöntemler

Bu dersin amacı, öğrencilere işletme problemlerinde optimizasyon tekniklerini ve sayısal yöntemleri kullanma becerisi kazandırmaktır. Ders doğrusal programlama, tamsayılı doğrusal programlama ve popülasyon tabanlı sezgisel modeller gibi konuları kapsayacaktır. Derste bir işletmede bu yaklaşımların kullanımı özellikle vurgulanacaktır.

BIA 513 Karar Vermek için Veri Görselleştirme

Bu ders, verileri görselleştirme alanı için modern tekniklere uygulamalı bir giriş sağlar ve bu teknikleri, belirli stratejik karar verme sürecine katkı sağlamak için gerekli olan ilgili problem çözme becerileriyle kullanır. Öğrenci veri görselleştirme paket programları kullanmayı öğrenecektir.

BIA 514 Büyük Veri Kullanımında Hukuk ve Etik

Bu ders bireysel mahremiyet ve veri koruma konularını düzenlemeyi amaçlayan veriyle ilgili yasal prensiplere odaklanmaktadır. Derste öğrenciler aşağıdaki kavramları öğreneceklerdir: veri koruma düzenlemeleri, mahremiyet kavramının temelleri, özel, gizli, anonim ve açık veriler, özel ve genel veriler, veri sahipliği ve dijital haklar, fikri mülkiyet, mevcut yasal çerçeveye genel bakış, bilgi teknolojilerinden etkilenen verilere, içeriğe ve tüketici düzenlemelerine erişim ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar, kurallar ve yasal prosedürler. Bahsedilen bu konularda sadece düzenlemelerin temelindeki yararları ve tartışmalı yönleri ele alınmayacak, aynı zamanda hem ulusal hem de küresel düzeydeki gerçek vakalar sektörel uygulama olarak incelenecektir.

BIA 515 Finansal Teknolojiler: Blok Zinciri, Kripto Paralar

Derste şu konular işlenecektir. Blokzincir, Kripto ve Kriptoparalara giriş. Sanal para mekaniği: Sanal para basma, Sanal para madenciliği ve Sanal para transfer yapısı. Blokzincirde kullanılan kriptografik yapıtaşları. Anonim Kriptoparalar. Konsesus Mekanizmaları. Akıllı Kontrat Teknolojisi. Blokzincirde diğer uygulamalar ve kullanım vakaları: Kimlik Yönetimi, Tedarik Zinciri, Loglama sistemleri, Sertifika Yönetimi. Güncel Blokzincir konuları ve yayınlar.

BIA 516 İşletmeler için Metin Madenciliği

Bu ders, metin madenciliğinin temel kavramlarına bir giriş niteliğindedir. Öğrenciler, işletme alanındaki gerçek hayattan örnekleri ve metin madenciliğinin uygulama alanlarını inceleyeceklerdir. Ders şu konuları kapsayacaktır: Metin madenciliğinin temel kavramları, doğal dil işlemenin temel teknikleri, doğal dil işleme belge sunumu için araçlar – yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış metin kategorizasyonuna dönüştürme, metin kümeleme, konu modelleme, metin özetleme, duygu analizi, gerçek dünya uygulamalarının analizi, metin kategorizasyonu ve kümeleme, gerçek dünya uygulamalarının analizi, konu modelleme ve duyarlılık analizi.

BIA 517 Gelir Yönetimi

Gelir yönetimi iki tip talep kararı ile ilgilidir: kalite yani farklı pazar segmentlerinde kapasitenin nasıl tahsis edileceği, bir ürünün satışını ne zaman kesmek gerektiği vs.) ve fiyat (fiyatların nasıl belirleneceği, satış sürecinde ürün kategorileri arasında fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı, vb.). Bu ders, gelir yönetiminin araçlarının ve kavramsal çerçevesinin yanısıra turizm, otelcilik, imalat, moda ve havacılık gibi farklı sektörlerdeki uygulamalarını da öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır.

BIA 518 Makine Öğrenmesi

Bu ders öğrencilere makine öğrenmesinin temelleri, algoritmaları ve teknikleri hakkında bilgi verecek ve bu teknikleri kendi yazacakları programlarla ve araştırma ile pratik ve teorik olarak kullanmalarını sağlayacaktır.

BIA 519 Optimizasyon için Sezgisel Yöntemler

Sezgisel yöntemler makul bir sürede iyi çözümler bulan fakat genelde en iyi çözümü bulamayan yöntemlerdir. Bu ders geniş yelpazede sezgisel yöntemleri (açgözlü algoritma, meta-sezgisel algoritma; benzetimli tavlama, tabu arama, genetik algoritmalar, karınca koloni eniyilemesi) ele alacaktır. Derste ayrıca sezgisel algoritmaların genel özellikleri, sınırları ve hangi tip problemler için uygun oldukları incelenecektir.

ISL 510 Yenilikçilik ve Girişimcilik

Bu derste katılımcılar girişimci yenilikçiliğin kaynakları, yapısı ve dinamikleri ile ilgili farkındalık kazanacaklardır. Öğrenciler bireysel ya da gruplar halinde yenilikçi fikirler geliştirip bu fikirleri farklı endüstrilerdeki güncel sorunlara uygulayabilme becerisi elde edeceklerdir. Ders kapsamında işlenecek konular arasında girişimci düşünme, yenilik yönetimi, yeni fırsatları fark etme ve değerlendirme, sektör ve pazar araştırması, iş stratejisi, iş modeli ve planı, finansal tahmin ve girişim finansmanı, kaynak sağlayıcılara erişim, müzakere ve yeni girişimler başlatma gibi başlıklar yer almaktadır.

ISL 513 Veri Analizi ve Karar Verme

Yönetsel karar-verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme ve istatistiksel analiz tekniklerini öğrenciye kazandırmayı hedefler. Değişik analizleri yapmak için bilgisayar yazılımları kullanımı, dersin bütünleyici bir özelliğidir.  İşlenecek temel konular; karar analizleri, istatistiksek karar verme, regresyon analizi, doğrusal programlama ve simulasyon. Ders, olasılık için gerekli olan alt yapıyı da oluşturur.

ISL 519 Tüketici Davranışları

Kişilerin özellikle ekonomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanan tüketici davranışlarının incelenmesi işletmelere, pazarlama ve satış yönetiminde, pazar fırsatlarının değerlendirilmesinde ve analizinde önemli yararlar sağlar. Bu dersin amacını öğrencilere hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını, arzularını, isteklerini, satın alma nedenlerini doğru biçimde anlayabilmelerine ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik pazarlama programı geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması oluşturmaktadır. Ders, pazarlamada müşteri odaklı kültür, tüketici davranışının pazarlamadaki önemi, müşteri tatmini ve müşteri sadakati yaratma, tüketim olgusu, ihtiyaç ve istekler, tüketici davranışı kavramı ve özellikleri, tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi, tüketicilerin satın alma davranışları ve kararları, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, satın alma karar süreci, tüketicilerin satın alma alışkanlıkları gibi konuları kapsamaktadır.

ISL 520 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi

Bu ders markanın, bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesindeki rolünün önemi üzerinde durmaktadır. Derste markanın ne olduğu, neden önemli bir bileşen olduğ, tüketiciler nezdinde neyi temsil ettiği ve kurumların onları doğru olarak yönetebilmeleri için ne yapmaları gerektiği gibi konular üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, öğrenciler marka değerinin nasıl yaratıldığı, nasıl ölçüldüğü ve küresel iş geliştirme fırsatları çerçevesinde nasıl kullanıldığı gibi konularda bilgi edineceklerdir. Derste çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da kullanılacaktır.

ISL 522 İş Süreçleri Analizi

Bu ders, öğrencileri iş süreçlerinin analizinin temelleri ile tanıştırmak için tasarlanmıştır. İş süreçleri işletmelerin her yerinde yer alır ve birçok fonksiyonel departmanı kapsar. İş süreçleri kavramı aldatıcı bir şekilde basit olsa da, karmaşıklık ayrıntılarda ve şirketlerin bu süreçleri yapılandırdığı sayısız farklı şekilde yatmaktadır. Başlangıçta iş süreci analizi kavramlarına baktıktan sonra, dersin ana vurgusu, temelde yatan bilgi teknolojisinin iş süreci yeniliğinin yönetimini nasıl desteklediği üzerine olacaktır.

ISL 527 Veri Analitiği ve Yenilikçi Pazarlama

Bu dersin amacı işletmelere ve yöneticilere profesyonel yaşamlarında günlük olarak karşılaştıkları gerçek dünyadaki zorluklara veri analitiği uygulamak için gereken temeli sağlamaktır. Öğrenciler, özel ihtiyaçları için ideal analitik aracı belirlemeyi öğrenecekler; verileri toplamanın, analiz etmenin ve görselleştirmenin geçerli ve güvenilir yollarını anlayıp kurumları, kuruluşları veya müşterileri için karar vermede verileri kullanarak geleceğe hazırlanacaklardır. Modern iş analitiği, yöneticilerin ve yöneticilerin programlama ve veri mimarisiyle aşina olmasını gerektirir. Bu ders ile katılımcılara, üst düzey kavramların ve tasarım kararlarının önemi vurgulanarak iş analitiğinin özünde yer alan sağlam ve ölçeklenebilir sistemler geliştirmeyle ilgili zorlukları ve fırsatları değerlendirmek için gereken temel bilgi ve uygulamalar sağlanacaktır. Aynı zamanda kritik yönetim problemlerini formüle etmeyi, ilgili hipotezleri geliştirmeyi, verileri analiz etmeyi ve en önemlisi, eyleme geçirilebilir sonuçlar elde etmek amacıyla çıkarımlar yapmayı ve ikna edici anlatılar anlatmayı; pazarlamada büyük verileri ölçme, analiz etme ve uygulama konusularını içerecektir.

ISL 545 Uygulamalı İşletme Stratejileri

Bu ders, öğrencilerin rekabetçi bir piyasa koşulunda simülasyon odaklı uygulamalar yoluyla iş stratejileri oluşturma ve uygulama konusundaki kavramsal becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, çeşitli zorlu simülasyon liderliğindeki senaryolarda öğrencilerin analitik düşünme, iletişim becerileri, takım çalışması yetenekleri ve üstün yönetim becerilerini (planlama, organize etme, liderlik etme ve kontrol etme) geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ISL 546 Sosyal İnovasyon İçin Veri Analitiği

Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve sosyo-demografik verilerle uğraşan diğer kurumlar, işletmeler ile karşılaştırıldığında büyük hacimli verileri analiz etmek konusunda dijital teknolojiyi yeteri kadar etkin kullanamamaktadırlar. Bu dersin amacı, veri analitiklerinin kullanılması suretiyle sosyo-demografik verilerin derinlemesine analizini ele almak ve bu analitiklerin sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik için farklı kitleler tarafından kullanımına ilişkin pratik uygulamalarla bir perspektik kazandırmaktır.

Contact

buyukveri@ihu.edu.tr