Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Neden İbn Haldun'da Din Bilimleri?

İbn Haldun Üniversitesi uluslararası imkânlara sahip, ticari amaç gütmeyen, sadece sosyal ve beşeri bilimler alanlarında eğitim veren bir üniversitedir. Üniversitemiz meslek edindirmekten ziyade, lisansüstü programlara odaklanmak suretiyle alanında özgün fikirler üretecek araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef, Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı’mızı çok ayrıcalıklı bir konuma getirmektedir.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Hasan Kaplan

Programın Kapsam ve Hedefi

  • Din Bilimleri yüksek lisans programı dinin tarihi, sosyal ve psikolojik boyutları üzerine yoğunlaşıp, sahasında güncel çalışmalara imza atmayı ve bu doğrultuda öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  • Program başlıca üç alanda eğitim verecektir. Bunlar dinler tarihi, din psikolojisi ve din sosyolojisidir.
  • İnterdisipliner hedefler doğrultusunda öğretim verecek kadromuz, beynelmilel ve çok disiplinli entelektüel tecrübelere sahip akademisyenlerden oluşmaktadır. Zira din sosyolojisini genel sosyolojiden, din psikolojisini genel psikolojiden, dinler tarihini tarih, felsefe, filolojiden ayrı düşünemeyiz.

Programa Kimler Katılmalı?

Programa daimi meraka sahip, güncel sorunları tespit etme ve çözüm üretme gayretinde olan, din, felsefe ve genel anlamda sosyal bilimler alanında özgün fikirler edinmeyi ve üretmeyi amaçlayan, ilahiyat, insan ve toplum bilimleri alanında lisans ve lisansüstü eğitim geçmişine sahip kişiler katılmalıdır.

Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Koşulları sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
RLST … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
RLST … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
RLST … Program Seçmeli Ders (İngilizce) 3 0 3 8
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 500 Seminer 3 0 0 8
RLST … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
RLST … Program Seçmeli Ders (İngilizce) 3 0 3 8
RLST … Program Seçmeli Ders (İngilizce) 3 0 3 8
Toplam 9 32
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 21 124
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
RLST 500 Seminer 3 0 0 8
RLST 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
Din Bilimleri / Dinler Tarihi
RLST 503 Modern Theories of Religion 3 0 3 8
RLST 502 Contemporary Theories of Religion 3 0 3 8
RLST 508 Muslim-Christian Relations 3 0 3 8
RLST 505 Kitab-ı Mukaddes Tetkikleri 3 0 3 8
RLST 506 Yahudilik-Hıristiyanlık 3 0 3 8
RLST 509 Dinler Tarihi Metinleri-Arapça-I 3 0 3 8
RLST 512 Dinler Tarihi Metinleri-Arapça-II 3 0 3 8
RLST 521 Dini Çeşitliliğe Yaklaşımlar 3 0 3 8
Din Bilimleri / Din Psikolojisi
RLST 513 Psikoloji Ekolleri ve Din 3 0 3 8
RLST 514 Din ve Ruh Sağlığı 3 0 3 8
RLST 518 Spriritual Care and Counseling 3 0 3 8
RLST 515 Faith Development Theories 3 0 3 8
RLST 511 Din Psikolojisinde Araştıma Yöntemleri 3 0 3 8
RLST 526 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3 0 3 8
RLST 527 Theories of Human Nature 3 0 3 8
RLST 528 Classic and Contemporary Readings in Psychology of Religion 3 0 3 8
RLST 536 İslam ve Psikoloji 3 0 3 8
Din Bilimleri / Din Sosyolojisi
RLST 517 İslam Toplumu ve Kültürü 3 0 3 8
RLST 519 Sociology of Religion 3 0 3 8
RLST 520 Müslüman Toplumların Etnoğrafyası 3 0 3 8
RLST 522 Modern Dünyada Din ve Toplum 3 0 3 8
RLST 523 Secularisation and Modernisation 3 0 3 8
RLST 524 Colonialism and Post-Colonialism 3 0 3 8

Notlar:

  1. Bu ders planı 2019-2020 Akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.
  2. Mezuniyet yükümlülüğü 124 AKTS’dir.
  3. Program %30 İngilizce olduğu için toplam ders yükünün en az % 30’u İngilizce olarak verilen derslerden seçilmelidir. Bir öğrenci İngilizce Seçmeli derslerinden yalnızca birini (uzmanlaşma alanına göre) seçmek zorundadır.
Ders İçerikleri

RLST 500 SEMİNER

Öğrencilerin tez danışmanları tarafından kredisiz olarak verilen bu ders öğrencilerin tezlerine hazırlık niteliğinde bir içeriğe sahiptir. Ders, tez çalışmaları için bir yol haritası hazırlama çerçevesinde öğrencilerin genellikle kendi tezleriyle ilgili akademik kurallara uygun bir sunum hazırlayıp rapor etmesini içerir.

RLST 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 

Bu derste öğrencilerin bilimsel araştırmaların yöntemleri, teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi. Araştırma yöntembiliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi. Yayın Etiği, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler.

RLST 503 DİNLER BİLİMİNE GİRİŞ

Bu derste dinler tarihinin tarihçesi, dine ve kaynağına dair görüşler, dinlerin sınıflandırılması, teoloji ve dinler tarihi disiplinlerinin farkı ile Edward Burnett Tylor, James Frazer, Edward Evans-Pritchard, Sigmund Freud, William James, Emile Durkheim, Joachim Wach, Mircea Eliade gibi isimlerin din teorileri ele alınacaktır. Bunlara ilaveten dine evrimci, kolonyal ve post-kolonyal yaklaşımlardan bahsedilecektir.

RLST 505 KİTAB-I MUKADDES TETKİKLERİ

Bu derste Yahudiler tarafından kutsal sayılan Tanah ile Hıristiyan kutsal kitabı sayılan Yeni Ahit ayrı ayrı Yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından algılanış biçimiyle ele alınacaktır. Derste ayrıca her iki gelenekteki vahiy, ilham ve nübüvvet anlayışları incelenecek ve Müslümanların Kitab-ı Mukaddes hakkındaki yaklaşımları söz konusu edilecektir. 

RLST 506 YAHUDİLİK – HRİSTİYANLIK

Bu dersin amacı teslis, tecessüm, vahiy, nübüvvet ve tarih teolojileri gibi başlıca temalarını ele almak suretiyle Hıristiyanlık hakkında genel bilgi sunmaktır. Bu derste öncelikle Hıristiyanlık/Kilise tarihine kronolojik ve genel bir bakış yapılacak, başlıca Hıristiyan mezhepleri ve bunların tarihi-coğrafi dağılımı incelenecek, konsiller ve iman esasları, Türkiye’de Hıristiyanlık anlatılırken kullanılan terimler ve öne çıkan temalar ele alınacaktır.

Bu dersin amacı Yahudiliği tarihi, başlıca şahısları, mezhepleri, temel inançları, kutsal metinleri ve mistisizmi açısından ele almaktır. Bu derste öncelikle Yahudilik tarihine kronolojik ve genel bir bakış yapılacak, başlıca mezhepleri ve bunların tarihi-coğrafi dağılımı incelenecek, Türkiye’deki erken ve modern dönemdeki Yahudilik hakkında bilgi verilecektir. Derste ayrıca güncel konular çerçevesinde “anti-semitizm”, “siyonizm”, “israiliyat” kavramları değerlendirilecektir.

RLST 507 DİNLER TARİHİ METİNLERİ-İNGİLİZCE-I

Bu dersin amacı Yeni İnanç akımlarını İngilizce metinlere dayanmak suretiyle ele almaktır. Böylelikle öğrenci hem farklı Yeni İnanç akımları hakkında bilgi sahibi olacak hem de İngilizce-Türkçe dilleri arasında çeviri yapmak suretiyle İngilizce akademik okuma becerisini geliştirecektir.

RLST 508 MÜSLÜMAN-HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİ

Bu derste öncelikle Müslüman-Hıristiyan ilişkilerinin tarihçesi ele alınacaktır. Ardından, Müslüman-Hıristiyan ilişkilerine güncel örnekler olan “Aramızdaki Ortak Kelime” girişimi, mukayeseli teoloji disiplini ve Scriptural Reasoning faaliyetleri detaylıca incelenecek, “dini öteki”ne başlıca yaklaşımlar ele alınacaktır. Derste ayrıca Hıristiyan Müslüman polemik geleneğinin tarihçesine değinilecektir.

RLST 509 DİNLER TARİHİ METİNLERİ-ARAPÇA-I

Bu derste sadece İslam aleminde değil aynı zamanda modern öncesi dönemin tüm dünyadaki en erken örneklerinden sayılan Şehristani’nin el-Milel ve Nihal adlı eseri Arapça ele alınacaktır. Böylelikle öğrenci hem dinler tarihinin başlıca klasik metinlerinden biri ile tanışacak hem de Arapça-Türkçe dilleri arasında çeviri yapmak suretiyle Arapça akademik okuma becerisini geliştirecektir.

RLST 510 DİNLER TARİHİ METİNLERİ-İNGİLİZCE-II

Bu dersin amacı Yeni İnanç akımlarını İngilizce metinlere dayanmak suretiyle ele almaktır. Böylelikle öğrenci hem farklı Yeni İnanç akımları hakkında bilgi sahibi olacak hem de İngilizce-Türkçe dilleri arasında çeviri yapmak suretiyle İngilizce akademik okuma becerisini geliştirecektir.

RLST 511 DİN PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Öğrencilerin ampirik yöntemlerle veri toplanması, yorumlanması ve verilerin rapor edilmesi süreçlerini içeren araştırma paradigmaları, teknikleri, örneklem seçimi ve araştırmanın doğası gibi bir araştırmanın başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar olan süreçteki konuları ele alır.

RLST 512 DİNLER TARİHİ METİNLERİ-ARAPÇA-II

Bu derste sadece İslam aleminde değil aynı zamanda modern öncesi dönemin tüm dünyadaki en erken örneklerinden sayılan Şehristani’nin el-Milel ve Nihal adlı eseri Arapça ele alınacaktır. Böylelikle öğrenci hem dinler tarihinin başlıca klasik metinlerinden biri ile tanışacak hem de Arapça-Türkçe dilleri arasında çeviri yapmak suretiyle Arapça akademik okuma becerisini geliştirecektir.

RLST 513 PSİKOLOJİ EKOLLERİNDE DİN

Bu dersin amacı ana akım psikoloji bilim geleneğinde yer alan psiko-dinamik davranışçı insancıl, biyolojik vb. yaklaşımların dini duygu, düşünce ve davranışla ilgili görüşlerini öğrenmek, doğrudan ifade edilmedi ise bu ekollerin yaklaşımlarına bağlı olarak dini davranış konusundaki çıkarımlarını ortaya koymak. Farklı psikolojik ekollerin din çalışmalarına yaptığı ve yapabileceği katkıları ele almakta yine bu dersin temel içeriklerinden biridir.

RLST 514 DİN VE RUH SAĞLIĞI

Bu derste dindarlıkla psikolojik iyilik halini nesnel ve öznel düzeyde ele alınacak, ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkisini incelenecek, dindarlığın ruh sağlığına ve fiziksel sağlığa etkileri ortaya konacak ve bu ilişkilerdeki diğer etkili faktörler belirlenecektir.

RLST 515 İNANÇ GELİŞİMİ KURAMI

Bu dersin amacı inanç gelişimi kuramlarında tanımlandığı şekliyle “inancın” doğumdan itibaren bireylerde bilişsel, ilişkisel, düşünsel, yorumsal vb. bakımlardan nasıl geliştiği ve hangi evrelerde nasıl bir seyir izlediği konusunu ele almak ve bu çerçevede inançta yaşanabilecek iç gerilimleri dine dönüşüm ve dinden dönüşüm konularını anlamaya çalışmaktır.

RLST 516 DİN PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR-İNGİLİZCE

Din Psikolojisi disiplininde uzmanlaşmak isteyen lisansüstü öğrencilerine hitap eden bu ders, Din Psikolojisi alanıyla ilgili disiplinin kimliği, tarihçesi ve geleceği, temel kuramlar ve metinler, dini gelişim ve dönüşüm, sağlık ve din, popüler dindarlık, din-ahlak ilişkisi ve dini aşırılık gibi bazı temel problem ve konuları ele almaktadır.

RLST 517 İSLAM ANTROPOLOJİSİ

Dünyada etki alanı geniş önemli dinlerden bir olan İslam dini farklı coğrafyalarda çok çeşitli toplumların sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik-ruhsal, siyasal, hukuki ve daha bir çok yönlerini şekillendirmiş ve etkilemeye devam etmektedir. Bu dersin amacı İslam ve Müslümanlar üzerine yapılmış olan sosyolojik ve antropolojik çalışmaları eleştiriye tabi tutarak “İslam Antropolojisi” ve “İslami Antropoloji” tartışmalarına dahil olmak ve yeni epistemolojik, ontolojik ve metodolojik analiz ve çıkarımlarda bulunmaya teşvik etmektir.

RLST 518 MANEVİ BAKIM VE DANIŞMANLIK

Bu derste psikolojik danışmanlık uygulamasının dini ortamlarda, dini danışanlarla onların kişisel ve manevi değerlerini dikkate alarak onlara nasıl yardım hizmeti sunulacağı ele alır. Böylelikle öğrenciler psikolojik danışmanlıkla dini değerlerin yardım hizmetinde nasıl bir araya geldiği konusunda bilgi sahibi olurlar.

RLST 519 DİN SOSYOLOJİSİ

Bu dersin amacı dinlerin bir toplumsal kurum olarak incelenmesi ve tartışılmasıdır. Tarih boyunca dinlerin doğuşu, yayılması, kurumlaşması, dinlerin farklı kurumlaşma yetenekleri ve diğer toplumsal kurumlarla ilişkileri, bu farklılıkların ortaya çıkardığı imkan ve sınırlar,  modernleşme sürecinde dinlerin konumu, sürece etkileri,  modernlik sekülerlik bağlamında dinlerin geleceği bu dersin temel tartışma ekseni oluşturacaktır.

RLST 520 MÜSLÜMAN TOPLUMLARIN ETNOĞRAFYASI

Müslüman toplumlar ve gruplar üzerine geçmişten günümüze farklı sosyal bilimciler tarafından çok çeşitli araştırma ve incelemeler ortaya konulmuştur ve bu üretim hala devam etmektedir. Bu dersin amacı, özellikle farklı sosyolog ve antropologlar tarafından ortaya konulmuş olan çeşitli teorik ve etnoğrafik çalışmaları okuma, anlama ve aynı zamanda teorik ve metodolojik yönlerden eleştiriye tabi tutmaktır.

RLST 522 MODERN DÜNYADA DİN VE TOPLUM

Bu derste Doğu’da ve Batı’da yirminci yüzyıldan günümüze kadarki dönem içerisinde din ve toplum, din ve aile, din ve ekonomi, din ve siyaset ilişkileri ele alınacaktır.

RLST 523 SEKÜLERLEŞME VE MODERNLEŞME

Sekülerleşme ve modernleşme ilişkisinin ele alınacağı bu ders, batılı toplumlardan başlayan bu sürecin diğer coğrafyalardaki yansımalarını konu edinecektir. Batı Avrupa’daki toplumsal değişimlerin ve bunun dine etkisi ile farklı din ve kültür evrenlerindeki toplumlarda sekülerleşme-modernleşme süreçleri üzerinde durulacaktır.  Bu süreçler, aynı zamanda sömürge dönemi ve sonrası bağlamlarında ulus-devlet yapılaşmaları çerçevesinde yaşanan modernleşme ve bu sürecin dini alana etkileri değerlendirilecektir. Çoğul modernleşmeler, alternatif ve yeni dindarlık olguları dikkate alınacaktır.

RLST 524 KOLONYALİZM VE POST KOLONYALİZM

Kolonlayizm ve post-kolonyalizmi ana teoriler ve yaklaşımlar çerçevesinde ele alır ve kolonileştirilmiş toplumlarda sosyo-politik ve kültürel değişimler üzerinde durur. Bu çerçevede, farklı coğrafyalarda ve özellikle de Hint Okyanusu ve Güneydoğu Asya toplumlarındaki değişimler üzerinde durulurken, kolonyal ve post-kolonyal dönemlerde çeşitli kurumlarda sosyal süreçler incelenecektir. Öğrenciler kolonyalistler ve kolonyalizme maruz kalmış toplumları değerlendirirken analitik ve eleştirel yaklaşım geliştireceklerdir. Post kolonyal dönem bağlamında ulus devlet yapılaşması ve modernleşmeye konu olan sosyal değişimler konusunda bilgi sahibi olunacaktır.

PHIL 593 FELSEFE TARİHİ

Bu derste İlkçağ Yunan filozoflarından Eflatun ve Aristo’nun felsefeleri metinlere dayanarak incelenecek, Yeni Eflatuncu felsefe içinde bunların dönüşümü tartışılacaktır. Derste ayrıca Ortaçağ Kilise Babaları’nın düşüncelerine giriş yapılacaktır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur